KSPH 39 INS 5630/2010-B-29
jednací číslo: KSPH 39 INS 5630/2010-B-29

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Topolová 595, 289 24 Milovice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 5630/2010-B-7 ze dne 06.12.2010 se m ě n í tak, že se doplňuje výrok V.a, který zní takto:

Soud ukládá Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Topolová 595, 289 24 Milovice, aby pro účely oddlužení na základě Darovací smlouvy uzavřené s dlužnicí platil ke každému 25. dni kalendářního měsíce, počínaje dnem 25.09.2013 do prosince 2015, na účet insolvenčního správce Mgr. Karla Knypla vedený u GE Money Bank, a.s., účet č. 155026571/0600, variabilní symbol 3956302010, částku 800,-Kč.

II. V ostatním zůstávají výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-7 ze dne 06.12.2010 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Dle sdělení insolvenčního správce dlužnice své povinnosti řádně plní, avšak vzhledem k tomu, že jejím jediným příjmem je invalidní důchod, je zde předpoklad, že za 5 let plnění splátkového kalendáře uhradí svým věřitelům cca 25% jejich pohledávek, což je nedostačující. Dlužnice byla v tomto směru soudem poučena o nutnosti navýšit své příjmy, na což zareagovala a doložila uzavřenou darovací smlouvu, ve které se jí pan Jiří Dostál zavázal v průběhu oddlužení měsíčně přispívat částkou 800,-Kč.

Z tohoto důvodu soud rozhodl, jak je uvedeno výše a uložil panu anonymizovano povinnost platit pro účely oddlužení dlužnice částku 800,-Kč na účet insolvenčního správce vždy k 25. dni kalendářního měsíce.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25. září 2013 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost: Lucie Pěchotová