KSPH 39 INS 5481/2010-B-20
č. j.: KSPH 39 INS 5481/2010-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem V Kasárnách 1014, 280 02 Kolín, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 5481/2010-B-8 ze dne 01.09.2010 se mění tak, že zní :

Soud ukládá dlužníkovi platit insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Gabriele Jandové se sídlem Školská 3, 110 00 Praha 1 měsíčně zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, celkem tedy 900,-Kč, a to od října 2010 do září 2015, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

II. Výrok IV. v usnesení zdejšího soudu č.j.-B-8 ze dne 01.09.2010 se mění tak, že zní:

Soud ukládá plátci příjmu dlužníka, jímž je ke dni vyhotovení tohoto usnesení společnost Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o., IČ: 265 13 528, Na Hradbách 126, 280 02 Kolín, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka srážky ve výši 9.500,-Kč měsíčně a nevyplácel tyto sražené částky dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce vedený u Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a.s., účet č. 2104419585/2700, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

III. V ostatním zůstávají výroky II. a IV. i ostatní výroky tohoto usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 01.09.2010 č.j.-B-8 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a ve výroku II. tohoto usnesení uložil dlužníkovi platit insolvenčnímu správci Mgr. Josefu Neskusilovi LL.M., se sídlem Šrobárova 5/2183, 130 00 Praha 3-Vinohrady, měsíčně zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, celkem tedy 900,-Kč navýšenou o zákonnou DPH. Ve výroku IV. tohoto usnesení soud uložil plátci příjmu dlužníka, jímž byla ke dni vyhotovení tohoto usnesení společnost Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o., IČ: 265 13 528, se sídlem Na Hradbách 126, 280 02 Kolín, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka srážky ve výši 9.500,-Kč měsíčně a nevyplácel tyto sražené částky dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce vedený u Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a.s., účet č. 2104412818/2700, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

Usnesením ze dne 07.01.2011 spis.zn.-B-17 byl dosavadní insolvenční správce odvolán z funkce a novým insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Ing. Gabriela Jandová se sídlem Školská 3, 110 00 Praha 1, která podáním doručeným soudu dne 16.02.2011 oznámila číslo účtu zřízeného pro účely tohoto insolvenčního řízení. Správkyně dále sdělila, že není plátcem DPH.

Z důvodů shora uvedených rozhodl soud, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a uložil současnému plátci mzdy dlužníka provádět z dlužníkova příjmu stanovené srážky na účet nového insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 24. února 2010 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana