KSPH 39 INS 4797/2013-B-9
Č.j. : KSPH 39 INS 4797/2013-B-9

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , Podskalí 34, Příbram I, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu ve věci KSPH 39 INS 4797/2013, vyhlášené na jednání soudu dne 26.6.2013 , se mění takto :

I. Soud potvrzuje volbu zástupce věřitelů, kterým se stal věřitel Česká spořitelna a.s.sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ : 45244782.

II. Soud ukládá zvolenému zástupci věřitelů, aby do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení sdělil soudu, která fyzická osoba bude funkci zástupce věřitelů fakticky vykonávat.

Odůvodnění :

V usnesení zdejšího soudu čsp.zn.ze dne 26.6.2013 bylo rozhodnuto o tom, že funkci věřitelského výboru bude vykonávat soud, neboť na schůzi nebyl přítomen žádný věřitel . Soud přehlédl, že ve spise je založen hlasovací lístek věřitele Česká spořitelna, a.s., , který došel soudu dne 21.6.2013. Předmětem hlasování vyznačeným na hlasovacím lístku byla volba zástupce věřitelů a hlasující věřitel hlasoval pro to, aby byl za zástupce věřitelů zvolen.

Kontrolou spisu bylo zjištěno, že soud nepostupoval správně, když nezohlednil hlasování věřitele dlužníka, jehož pohledávka představuje více jak 80% velikosti všech hlasů přihlášených věřitelů a rozhodl o změně usnesení o skladbě věřitelského orgánu tak, aby závadný stav odstranil a současně původní nesprávné usnesení nahradil jiným, které odpovídá skutečnému stavu věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 2. července 2013

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost: Lucie Pěchotová