KSPH 39 INS 4627/2012-B-30
. j. KSPH 39 INS 4627/2012-B-30

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice, adresa pro doručování Šrámkova 270, 293 01 Mladá Boleslav, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 4627/2012-B-13 ze dne 10.07.2012 ve znění pozdějších změn se m ě n í tak, že se doplňuje výrok VI.a, který zní takto:

Podle výroku VI. tohoto usnesení se bude postupovat i v případě všech dalších příjmů dlužníka plynoucích mu z případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce či z vedlejšího pracovního poměru. Takovýto případný příjem bude vždy v plné výši zasílán insolvenčnímu správci.

II. V ostatním zůstávají výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-13 ze dne 10.07.2012 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 09.10.2013 sdělil dlužník, že si náhradou za vedlejší příjem u společnosti HYLA GROUP s.r.o., IČ: 290 46 327, se sídlem Jiřího náměstí 74, 290 01 Poděbrady, který je v současné době téměř nulový, našel jiný přivýdělek. Soudu současně doložil uzavřenou dohodu o provedení práce se společností Siemens, s.r.o., IČ: 002 68 577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13.

Soud proto rozhodl tak, že veškeré příjmy, kterých dlužník dosáhne mimo hlavní pracovní poměr, budou použity pro účely oddlužení, nebudou tedy vypláceny dlužníkovi, ale v plné výši přímo na účet insolvenčního správce. Každý i budoucí zaměstnavatel dlužníka proto bude tímto způsobem postupovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 14.listopadu 2013 JUDr. Hana Buršíková, v.r., samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Leona Vošická