KSPH 39 INS 4477/2010-B-69
č. j.: KSPH 39 INS 4477/2010-B-69

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Berehovská 2217/21, 075 01 Trebišov, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výroky V., VI., VII.,VIII., v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 4477/2010-B-12 ze dne 18. 08. 2010, ve znění usnesení č.j. KSPH 39 INS 4477/2010-B-54 ze dne 17. 01. 2013 se mění tak, že zní : V. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, jímž je ke dni vyhotovení tohoto usnesení Oblastní nemocnice Kolín a.s., Žižkova 146, 260 00 Kolín, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce, kterým je Institut Insolvence, v.o.s., vedený u GE Money Bank, a.s., účet č. 198995946/0600, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

VI. Soud ukládá České správě sociálního zabezpečení coby plátci invalidního důchodu dlužníka, aby po doručení tohoto usnesení zasílala celý důchod na účet insolvenčního správce, kterým je Institut Insolvence, v.o.s., vedený u GE Money Bank, a.s., účet č. 198995946/0600, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

VII. Soud ukládá dlužnici, aby celý příjem z důchodu ze Slovenské republiky zasílala na účet insolvenčního správce, kterým je Institut Insolvence, v.o.s., vedený u GE Money Bank, a.s., účet č. 198995946/0600, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

VIII. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby jednou za měsíc po dobu trvání splátkového kalendáře neprodleně poté, co obdrží dlužníkovi příjmy ze mzdy a důchodů, provedl výpočet částky, kterou je možné zabavit při souběhu všech dlužníkových příjmů, a přeplatek aby vyplatil dlužníkovi na účet, který mu za tímto účelem dlužník sdělí.

II. V ostatním zůstávají výroky V., VI., VII.,VIII.,IX., i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-12 ze dne 18. 08. 2010, ve znění usnesení č.j.-B-54 ze dne 17. 01. 2013 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že dlužník změnil zaměstnavatele, byl mu přiznán invalidní důchod a důchod ze Slovenské republiky a dárce nadále není ochoten plnit, způsobem, kterým se zavázal v darovací smlouvě. Soud proto rozhodl o změně splátkového kalendáře, jak je uvedeno ve výrocích V., VI., VII.,VIII.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 10. června 2014 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kateřina Štamfestová