KSPH 39 INS 4325/2013-A-9
Jednací číslo: KSPH 39 INS 4325/2013-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl asistentkou soudce Mgr. Adélou Markovou v insolvenční věci dlužníka: Monika Šlehoferová, nar. 03.08.1980, trvale bytem Martinovice 24, 294 06 Sukorady, adresa pro doručování: Májová 187, 293 01 Čejetice o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení, o odvolání navrhovatele,

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 4325/2013-A-ze dne 25.02.2013 s e m ě n í tak, že se dlužníku ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 3.000,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-7 ze dne 25.02.2013 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč.

Dlužník proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání a požadoval, aby mu stanovená záloha byla prominuta či snížena, neboť má v současné době exekuci na plat a je matkou samoživitelkou.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní výši zálohy změnil na částku 3.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou, a kterou byl dlužník měl být schopen zaplatit tak, aby insolvenční řízení mohlo řádně pokračovat.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 15. března 2013 Mgr. Adéla Marková, v. r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková