KSPH 39 INS 3808/2013-A-10
Jednací číslo: KSPH 39 INS 3808/2013-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem v Praze 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Euroframe spol. s.r.o. v likvidaci, IČ: 463 51 361, se sídlem areál Radlík, 254 01 Jílové u Prahy, o odvolání dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19.02.2013, č.j. KSPH 39 INS 3808/2013-A-8, se mění tak, že se insolvenční návrh dlužníka: Euroframe spol. s.r.o. v likvidaci, IČ: 463 51 361, se sídlem areál Radlík, 254 01 Jílové u Prahy, n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19.02.2013, č.j. KSPH 39 INS 3808/2013-A-8 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka podaný prostřednictvím likvidátora Ing. Františka Červenky.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že se domnívá, že jeho návrh obsahoval všechny rozhodujících skutečností a byly splněny všechny podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dle ustanovení § 144 IZ.

Ze spisu soud zjistil, že dne 13.02.2013 podal likvidátor dlužníka insolvenční návrh, který byl usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19.02.2013, č.j. KSPH 39 INS 3808/2013-A-8, odmítnut z důvodu, že návrh sám nemůže bez dalšího směřovat k zamítnutí návrhu.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Insolvenční soud po posouzení odvolání navrhovatele dospěl k závěru, že odvolání navrhovatele lze v plném rozsahu vyhovět. Soud proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, zrušil a řízení tedy dále pokračuje. . P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictví soudu zdejšího.

V Praze dne 8. března 2013 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Lucie Pěchotová