KSPH 39 INS 35592/2013-B-27
Č.j. KSPH 39 INS 35592/2013-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužnice : Drahuše anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 307, 284 01 Kutná Hora, a dlužníka : Jan anonymizovano , nar. 5.6.1953, IČ 75539110, Nádražní 307, 284 01 Kutná Hora, o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud na základě žádosti Jana anonymizovano , nar. 4.4.1981, bytem Nádražní 307, 284 01 Kutná Hora, u d ě l u j e v ý j i m ku a v y s l o v u j e podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Jan anonymizovano , nar. 4.4.1981, z majetkové podstaty dlužnice Drahuše anonymizovano a dlužníka Jana anonymizovano , nar. 5.6.1953, nabyl: -bytovou jednotku č. 307/3 vymezenou v budově Hlouška, č.p. 307-byt. dům stojící na parcele p.č. 2712/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 629 m, -podíl ve výši 7726/60673 na společných částech domu v budově Hlouška, č.p. 307 a pozemcích parc. č. 2712/1 o výměře 629 m2-zastavená plocha a nádvoří, a parc.č. 2712/2 o výměře 195 m2-zahrada, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV č. 13430 pro obec a katastrální území Kutná Hora (dále jen Nemovitost ).

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Jan anonymizovano , nar. 4.4.1981, může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Janu anonymizovano , nar. 4.4.1981, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno).

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 23. února 2015 JUDr. Hana Hrabcová, soudkyně

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz