KSPH 39 INS 32846/2012-B-24
č.j. : KSPH 39 INS 32846/2012-B-24

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Peter anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem SNP 106/35, 972 47 Oslany, Slovenská republika, adresa pro doručování: 17. listopadu 1159, 293 01 Mladá Boleslav, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výroky III., VI. v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 32846/2012-B-7 ze dne 04.04.2014 se mění tak, že zní : III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku 8.500,-Kč, ze které se nejprve odečte odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, a zbylá částka se rozdělí věřitelům, jak následuje, a to po dobu 5 let, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

VI. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami z příjmů povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl srážky ve výši 8.500,-Kč a nevyplácel tyto dlužníku, ale na účet insolvenčního správce, kterým je JUDr. Jiřího Zoubka se sídlem Jenišovská 1163/23, 158 00 Praha 5, vedený u Fio banka, a.s., účet č. 2100360109/2010, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

Zároveň doplňuje výrok X. tak že zní: X. Pro případ, že příjem dlužníka v budoucnu poklesne takovým způsobem, že z něj nebude moci být výše stanovená srážka uvedená v pevné částce prováděna, bude plátce mzdy či plátce jiného příjmu dlužníka provádět ze mzdy či jiného příjmu dlužníka srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky.

II. V ostatním zůstává výroky III. a VI. X. i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 04.04.2014 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním dlužníka ze dne 18. 07. 2014 dlužník zažádal o stanovení nižší výše splátek, s odůvodněním, že i když má slušné příjmy, zůstává mu nedostatečná částka na uspokojení bytových potřeb.

Vzhledem k tomu, že dlužník požádal soud o stanovení jiné výše splátek, soud nařídil jednání a zkoumal, zda jsou splněny podmínky ustanovení § 398 odst. 4 IZ, dle kterého dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není v insolvěnční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Dle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Soud po zvážení všech skutečností, které v průběhu řízení vyšly najevo, dospěl k závěru, že dlužník splňuje podmínky pro stanovení nižší výše splátek, a proto rozhodl, že pro účely oddlužení bude hradit měsíčně částku 8.500,-Kč. Dlužník má zvýšené výdaje na dojíždění do zaměstnání, nájemné činí 6.000,-KČ. i tak, dlužník uhradí věřitelům více než 50% jejich pohledávek. Z výše uvedených důvodů soud přistoupil k vydání tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 6. listopadu 2014

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková