KSPH 39 INS 32434/2012-A-11
KSPH 39 INS 32434/2012-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci dlužníka: České lesy a.s., sídlem Mirošovice , Horusická 345, IČ: 251 97 401, zastoupeného Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem AK KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář s.r.o., Hvězdova 1716/2b Praha 4, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: JUDr. Wojtěch anonymizovano , anonymizovano , Praha 4-Chodov, Nechvílova 1854/12, o zpětvzetí insolvenčního návrhu

takto :

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 32434/2012-A-6 ze dne 21.12.2012, se zrušuje .

II. Řízení o návrhu se zastavuje .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Dne 21.12.2012 bylo k návrhu věřitele zahájeno insolvenční řízení proti dlužníku České lesy a.s. Téhož dne bylo soudem rozhodnuto o odmítnutí návrhu pro jeho (nedostatečné tvrzení o vzniku tvrzené pohledávky navrhovatele, kterážto vada byla zjevná). Rozhodnutí bylo zveřejněno téhož dne v insolvenčním rejstříku a vypraveno k rukám navrhovateli. Protože šlo o procesní rozhodnutí, nebyl návrh ani samotné rozhodnutí zaslán dlužníku.

Podáním doručeným soudu dne 27.12.2012 učinil navrhovatel zpětvzetí návrhu.

Podle § 129 odst.1, 2 IZ Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla.

Podle § 130 odst.1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Soud , postupuje podle shora citovaných ustanovení zákona, rozhodl o zrušení usnesení, kterým byl pro vady návrh odmítnut, a současně o zastavení řízení o podaném návrhu v důsledku jeho zpětvzetí. O nákladech řízení rozhodl podle ustanovení § 146 odst.1 písm. c) o.s.ř. Náklady řízení, které mohly vzniknout dlužníku v souvislosti s vyjádřením k návrhu v zastoupení advokátem, nebyly k rozhodnutí účelně vynaložené. Soud by takto rozhodl i bez vyjádření dlužníka, o které nebyl dlužník žádán.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od den jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 2. ledna 2013

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková