KSPH 39 INS 24774/2012-B-52
Jednací číslo: KSPH 39 INS 24774/2012-B-52

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci

dlužníků: František anonymizovano , anonymizovano bytem U Stadionu 895, 293 01, Mladá Boleslav

Miluše anonymizovano , narozená 17.03.1951, IČO 62003445 bytem U Stadionu 895, 293 01, Mladá Boleslav,

při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení,

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSPH 39 INS 24774/2012-B-50 ze dne 27.11.2017 se m ě n í tak, že nedoplatek odměny insolvenčního správce JUDr. Jana Kubálka, IČ: 71345574, se sídlem Opatovická 159/17, 110 00, Praha, ve výši 10.487,15 Kč bude uhrazen ze srážek důchodu dlužníka za měsíce červenec až prosinec 2017. II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci JUDr. Janu Kubálkovi, Opatovická 159/17, 110 00, Praha, aby zbytek srážek z důchodu dlužníka za měsíce červenec až prosinec 2017 ve výši 2.136,85 Kč vrátil dlužníku.

Odůvodnění Usnesením ze dne 27.11.2017 č.j.-B-50 schválil soud konečnou zprávu o zpeněžování majetku z podstaty a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, zrušil konkurs na majetek dlužníků a uložil ČR-Krajskému soudu v Praze, aby nedoplatek odměny insolvenčního správce ve výši 10.487,15 Kč, na kterou nezbývají v majetkové podstatě prostředky, byl uhrazen z rozpočtových prostředků.

Podáním ze dne 15.12.2017 po schválení konečné zprávy a zrušení konkursu pro nedostatek majetku, sdělil insolvenční správce, že po předložení konečné zprávy dne 3.7.2017 byly na účet majetkové podstaty ČSSZ z důchodu dlužníka za měsíce červenec až prosinec 2017 poukázány srážky v celkové výši 12.624,-Kč ( 6x 2.104,-Kč).

S ohledem na uvedené v rámci dohlédací činnosti soudu změnil soud výrok II. usnesení č.j. -B-50 ze dne 27.11.2017 tak, jak shora uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Praha 13. únor 2018

JUDr. Renáta Macků samosoudkyně isir.justi ce.cz