KSPH 39 INS 23586/2012-A-13
č.j. KSPH 39 INS 23586/2012-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Havlíčkova 54, 286 01 Zbyslav, o odvolání navrhovatele,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.10.2012, č.j. KSPH 39 INS 23586/2012-A-9, se mění tak, že insolvenční návrh Pavla Píži, anonymizovano , trvale bytem Havlíčkova 54, 286 01 Zbyslav, se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 31.10.2012, č.j. KSPH 39 INS 23586/2012-A-9 soud odmítl insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Pavla Píži, neboť dlužník svůj návrh v zákonem stanovené lhůtě nedoplnil tak, jak k tomu byl vyzván usnesením č.j.-A-8 ze dne 02.10.2012.

Proti tomuto usnesení podal dlužník-odvolatel v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že je sice pravdou, že svůj návrh na výzvu soudu nedoplnil v zákonné lhůtě, která je 7 dní, avšak veškeré listiny soudu zaslal dne 31.10.2012 a soud je poté zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 03.11.2012. Jednalo se mimo jiné o znalecké ocenění nemovitostí v majetku dlužníka, přičemž ke zpracování tohoto ocenění je lhůta 7 dní příliš krátká. Dlužník uvedl, že se o doplnění poctivě snažil a vše soudu dodal co nejdříve toho byl schopen.

Ze spisu soud zjistil, že dne 31.10.2012 byl usnesením Krajského soudu v Praze ze dne č.j.-A-9 insolvenční návrh dlužníka odmítnut z důvodu, že dlužník na výzvu soudu svůj návrh ve stanovené lhůtě řádně nedoplnil.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Insolvenční soud po posouzení odvolání dlužníka dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, když dlužník svůj návrh doplnil již den poté, co byl jeho návrh odmítnut.

Soud proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, zrušil a řízení tedy dále pokračuje. . Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictví soudu zdejšího.

V Praze dne 21. prosince 2012

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková