KSPH 39 INS 23547/2011-B-43
Č.j.: KSPH 39 INS 23547/2011-B-43

USNESENÍ Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , a dlužnice: Dana anonymizovano , nar. 01.08.1963, oba trvale bytem Dobřichovská 285, 289 11 Pečky,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud uděluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona osobě blízké dlužníka: Stanislavě anonymizovano , nar. 10.6.1933, trvale bytem Radim 153, 281 03 Radim, a to k:

-pozemek (stavební parcela) parc. č. st. 301, součástí je budova č.p. 153 v části obce Radim, -pozemek (pozemková parcela) parc. č. 344/121, -pozemek (pozemková parcela) parc. č. 344/130; vše zapsáno na LV 12 pro katastrální území Radim u Kolína a obec Radim u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín (dále jen Nemovitosti )

Odůvodnění

Dne 13.2.2012 zdejší soud vydal usnesení č.j. KPSH 39 INS 23547/2011-A-15 o zjištění úpadku dlužníků a ustanovení insolvenčního správce: Mgr. Jiří Prokop, se sídlem Dejvická 664/46, 160 00 Praha 6. Dne 30.3.2015 zdejší soud vyslovil usnesením č.j. KPSH 39 INS 23547/2011-B-37 souhlas s prodejem Nemovitostí mimo dražbu.

Prodej Nemovitostí byl následně inzerován a insolvenční správce oslovil s nabídkou k odkupu spoluvlastníky nemovitého majetku. Insolvenční správce obdržel od zbývajících spoluvlastníků dvě nabídky, přičemž nabídka Stanislavy anonymizovano byla nejvyšší. Dne 17.4.2015 požádala Stanislava anonymizovano zdejší soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční správce sdělil zdejšímu soudu ve vyjádření ze dne 19.5.2015, že považuje udělení výjimky za důvodné, neboť Stanislava anonymizovano má v místě Nemovitostí trvalé bydliště, předložila nejvyšší nabídku a zároveň na účet majetkové podstaty složila kupní cenu ve výš 170.000,-Kč. Insolvenční správce zároveň sdělil, že Nemovitosti nejsou předmětem zajištění pohledávky žádného přihlášeného věřitele.

Podle § 295 odst. 1zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani isir.justi ce.cz v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil, a odst. 3 na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud po přezkoumání žádosti o povolení výjimky a vyjádření insolvenčního správce konstatuje, že povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty je oprávněné a v souladu s § 295 odst. 3 IZ; povolil proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro Stanislavu anonymizovano .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala , a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7. října 2015

JUDr. Hana Hrabcová,. samosoudkyně