KSPH 39 INS 2287/2010
39 ICm 1783-2011-33 (KSPH 39 INS 2287/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s, IČ: 61860069 se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, zastoupeného: JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému: Horizont ISPL, v.o. s. se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská 788/61, insolvenční správce dlužníka Emila anonymizovano , anonymizovano , o určení popřené pohledávky

takto :

I. Žaloba na určení, že popřená pohledávka č. 1 žalobce vůči dlužníku Emilu anonymizovano , anonymizovano , ve výši 96.586,-Kč a popřená část pohledávky č. 5 ve výši 24.195,58 Kč jsou po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou podanou u zdejšího soudu dne 7.7.2011 se žalobce domáhá určení, že má za dlužníkem pohledávky zařazené správcem v Seznamu přihlášených pohledávek pod číselným označením 1. a 5., přezkoumaných při přezkumném jednání dne 16.7.2010 a popřených správcem. Pohledávka 1. vznikla z titulu nedoplatku směnečné sumy ze zajišťovací směnky a správce ji popřel zcela (96.586,-Kč), pohledávka č. 5 byla správcem popřena do výše 24.198,58 Kč (přihlášena v částce 38.024,-Kč). Obě pohledávky byly přihlášeny a správcem v seznamu zařazeny a přezkoumány jako vykonatelné, důvodem popření správcem bylo tvrzení o nepřiměřenosti smluvních pokut. Na výzvu správce ze dne 26.7.2010, v níž byl informován o popření pohledávek č.2,3,4, (přihlášené a přezkoumané jako nevykonatelné) reagoval podáním žaloby. Teprve se značným časovým odstupem obdržel novou výzvu správce ze dne 1. 6. 2011, v níž je vyzýván k podání žaloby i v případě popřených vykonatelných pohledávek, což učinil žalobou ze dne 4.7.2011. Má však za to, že žalobu byl povinen podat správce a pokud tak neučinil ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, popřené pohledávky č.1 a 5 jsou zjištěny. Žalobu podává pouze z opatrnosti po té, kdy se po obdržení výzvy správce ze dne 1. 6. 2011 obrátil na zdejší insolvenční soud s podnětem v rámci dohlédací činnosti soudu a byl poučen o nutnosti podat žalobu.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 12.9.2011 shrnuje důvody, pro které popřel nároky č.1-5 s odkazem na stanoviska soudů vyjádřená v rozhodnutích Městského soud v Praze pod č.j. 59 ICm 35/2011-67 soudu v Praze a Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 33 Cm 13/2009. Pokud byla na přezkumném listě zaškrtnuta u pohledávek č.1 a 5. vykonatelnost, byla to chyba, způsobena v té době nevyjasněným postupem správců v případech, kdy pohledávku-narozdíl od přihlášky-zařazují jako nevykonatelnou resp. vykonatelnost pohledávky neuznávají , protože rozhodčí nálezy byly vydány na základě neplaně sjednaných rozhodčích doložek. Podle něj se jedná o popření pořadí a žalobu by měl podávat žalobce.

Ze spisu zdejšího soudusoud zjistil, že usnesením soudu č.j. -A-14 ze dne 26.4.2010 soud zjistil úpadek dlužníka Emila anonymizovano , nar. 9.8.1943, povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil správcem společnost Horizont ISPL v.o.s. Usnesením ze dne 27.7.2010-B-10 schválil oddlužení splátkovým kalendářem. Dne 16.7.2010 proběhlo přezkumné jednání, při kterém správce popřel z důvodů podrobně vylíčených v Seznamu přihlášených pohledávek pohledávky 1-5 věřitele č.3-žalobce.V podrobném odůvodnění popření je u pohledávek č.1. a 5. , které jsou předmětem tohoto sporu, uvedeno, že správce popírá vykonatelnost, neboť rozhodčí doložka, na základě které bylo v rozhodčím řízení rozhodnuto, je neplatně sjednána. Žalobce nebyl přítomen přezkumnému jednání. Výzvou správce ze dne 26.7.2010 byl žalobce seznámen s obsahem popření nevykonatelných pohledávek č.1.,2.,3., a poučen o právu podat žalobu i o lhůtě k podání určovací žaloby. Tyto popřené pohledávky jsou předmětem jiného řízení vedeného u zdejšího soudu. Výzvou ze dne 1.6.2011 vyzývá správce věřitele č.3 k podání žaloby i v případě popření pohledávek č. 1. a 5., omylem zaškrtnutých jako vykonatelné, jejichž vykonatelnost však byla popřena. Druhou výzvu k podání žaloby, které se týká tento spor, obdržel žalobce dne 7.6.2011. Ve sdělení zdejšího soudu ze dne 16.6.2011 soud reaguje na podání žalobce doručené soudu dne 10.6.2011 , v němž se pisatel pozastavuje nad správností postupu správce po popření jeho pohledávek přihlášených jako vykonatelné, a ve kterém soud informuje o nutnosti zahájit sporné řízení a řešení, nakolik byl postup správce správný či nikoli, ponechat na meritorním rozhodnutí soudu.

Podle § 197 odst.2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Soud po porovnání data doručení výzvy k podání žaloby (v pořadí druhé výzvy, která se týkala nároků č. 1,5) a data, kdy soudu došla žaloba, zjistil, že žalobce podal žalobu pozdě, po uplynutí zákonné 15 denní lhůty po doručení výzvy správce k podání žaloby. Protože však v tomto případě jde podle názoru soudu o zodpovězení několika dalších souvisejících otázek mající zásadní význam pro posouzení opodstatněnosti a správnosti postupu správce-zejména k námitkám žalobce, že správce přezkoumal pohledávku jako vykonatelnou a měl tedy podle jeho názoru sám podat žalobu, což neučinil, a tento spor je tedy zbytečný, protože pohledávka se v důsledku nepodání žaloby správcem včas, považuje za zjištěnou-soud považoval za vhodné rozhodnout tuto věc (možná nadbytečně) rozsudkem namísto usnesením podle § 160 odst.4 IZ, podle kterého žalobu podanou opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat.

Správce v tomto případě postupoval poněkud nečitelně, vnitřně rozporně, když pohledávku zařadil jako vykonatelnou (jako vykonatelná byla přihlášena) a přitom vykonatelnost zcela srozumitelně popřel v rámci popíracího úkonu, který je zřetelně popsán v Seznamu u přezkoumávaných pohledávek č.1. a 5. Správce tak-podle svých slov-postupoval proto, že nebylo jasné stanovisko, jak postupovat v případě, kdy má za to, že jde o pohledávku nevykonatelnou. Správce sám žalobu nepodal ale současně ani nevyzval k podání žaloby popřeného věřitele u pohledávek č. 1 a 5 (jeho původní výzva se týkala pouze pohledávek č. 2,3,4) a učinil tak až po roce od přezkumného jednání. Žalobce sice nebyl přítomen přezkumnému jednání, avšak s ohledem na obsah popíracího úkonu správce seznatelného z veřejně dostupného systému, musel počítat s tím, že správce považuje pohledávku za nevykonatelnou a bylo lze předpokládat, že obdrží výzvu k podání žaloby na určení svého popřeného práva. Stalo se tak sice po uplynutí značné doby, avšak zákon ve svých ustanoveních neukládá správcům lhůtu, do kdy tak mají učinit. Žalobce se namísto podání žaloby po obdržení 2. výzvy správce obrátil na soud s projevem nesouhlasu se správcem a ztratil zbytečně čas. Nebylo v silách soudce v množství spisů, které denně procházejí jeho rukama, reagovat ještě rychleji a zařídit rychlejší vypravení odpovědi. Žalobce podle názoru soudu podal žalobu pozdě a z tohoto stavu nelze vinit soud. Podle názoru soudu správci nelze upřít možnost zařadit vykonatelnou pohledávku jako nevykonatelnou, pokud svůj postup odůvodní, což se stalo i v tomto případě. Správci lze vyčíst, že přes popření vykonatelnosti pohledávek zatrhl u obou pohledávek v odpovídající kolonce vykonatelnost a tím svůj úkon zamlžil. Nicméně svůj omyl napravil zasláním druhé výzvy a bylo na žalobci, aby výzvě vyhověl a podal žalobu včas, o čemž byl poučen. Soud proto, veden touto úvahou, rozhodl o zamítnutí žaloby.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst.1 IZ, podle kterého nelze ani v případě úspěchu zavázat správce-až na výjimku dle ustanovení § 202 odst.2 IZ-ve sporu o pravost, výši nebo pořadí k náhradě nákladů řízení.

Poučen í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 25. května 2012

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana