KSPH 39 INS 22547/2013-P6-7
Jednací číslo : KSPH 39 INS 22547/2013-P6-7

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka : Dana anonymizovano , anonymizovano , Lesní 573, 294 42 Luštěnice, o odvolání věřitele

takto : Soud vyhovuje odvolání ze dne 14.8.2014 podanému věřitelem č.6 AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Nizozemské království, zastoupeným Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Brno, Blatného 36, do usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 22547/2013-P6-5 ze dne 29.7.2014 a výrok I. usnesení mění tak, že se přihláška pohledávky AB 4 B.V. neodmítá a výrok II. usnesení mění tak, že účast věřitele v řízení nekončí.

O d ů v o d ně n í :

Shora citovaným usnesením bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele pro nepodání žaloby po popření přihlášeného nároku správcem ( výrok I.) a ukončení účasti věřitele v řízení ( výrok II. usnesení). Proti usnesení, které bylo zástupci věřitele doručeno dne 31.7.2014 podal věřitel včasné odvolání. Uvedl, že v době, kdy správce a později i soud zasílal věřiteli výzvu k podání žaloby již soud obdržel informaci o novém právním zastoupení věřitele , proto nemohla nastat fikce doručení do datové schránky věřitele. Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Soud po provedené kontrole spisu dospěl k závěru, že doručení soudem neproběhlo v souladu s oznámeným zastoupením věřitele, zásilka po vrácení zpět soudu měla být znovu doručována právnímu zástupci věřitele, protože v té době již soud informaci o zastoupení věřitele obdržel. Proto postupoval podle § 95 IZ a původní rozhodnutí o odmítnutí přihlášky a ukončení účasti věřitele v řízení změnil tak, že se jeho přihláška neodmítá a účast v řízení neukončuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 18. srpna 2014 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová