KSPH 39 INS 2094/2010-B-20
č. j.: KSPH 39 INS 2094/2010-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Svatava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Krátká 54, 289 11 Dobřichov, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 2094/2010-B-8 ze dne 02.06.2010 ve znění usnesení č. j. KSPH 39 INS 2094/2010-B-19 ze dne 03.01.2011 se ve výroku II. m ě n í takto:

Soud ukládá dlužníku, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím správce JUDr. Sylvy Rychtalíkové, se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10, nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši celkem 900,-Kč, navýšených o zákonnou DPH, je-li správce plátcem DPH, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje: věřitel označení subjektu adresa Zjištěná poměr č. pohledávka uspokojení v Kč v % 1. Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62, 276.100,88 53,31 Praha 4, IČ: 452 44 782 2. PROFI CREDIT Czech, Pernštýnské náměstí 80, zjištěno a. s. Pardubice, IČ: 618 60 069 61.556,49 11,89

popřeno 59.142,51 11,42 4. GE Money Multiservis, a. Vyskočilova 1422/1a, 72.356,00 13,97 s. Praha 4, IČ: 492 41 150 5. RWE Energie, a.s. Klíšská 940, Ústí nad 9.732,07 1,88 Labem, IČ: 499 03 209 6. ESSOX s. r. o. Senovážné náměstí 231/7, 38.981,86 7,53 České Budějovice, IČ: 267 64 652

vždy ke každému 20. dni v měsíci, počínaje dnem 20. července 2010 po dobu 5 let. Termín první splátky je 20. červenec 2010.

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci, aby spolu s nejbližší platbou podle tohoto usnesení vyplatil věřiteli č. 2 peněžní prostředky, které byly na jeho bankovním účtu deponovány podle usnesení insolvenčního soudu č.j.-B-8 ve znění usnesení č. j.-B-19 ze dne 3. ledna 2011, a to prostředky odpovídající výši zpět vzatého popření pohledávky v rozsahu 20.193,49,- Kč.

III. V ostatním zůstává výrok II. i ostatní výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění: V usnesení zdejšího soudu č. j.-B-8 ze dne 02.06.2010, kterým soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, bylo stanoveno, jaká částka má být jednotlivým věřitelům poskytnuta, a to každému podle poměru jejich pohledávek. Soud při stanovení poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka v uvedeném usnesení zohlednil veškeré přihlášené pohledávky (i popřené), neboť lhůta k podání žaloby na určení popřených pohledávek stále trvala.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Na přezkumném jednání, které se konalo dne 28.05.2010 popřeli shodně insolvenční správce i dlužník přihlášenou pohledávku věřitele č. 2, kterým je PROFI CREDIT Czech, a.s., a to do výše 80.056,-Kč,-Kč, pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku. Pohledávka věřitele č. 2 byla zjištěna ve výši 40.643,-Kč. Věřiteli č. 2 bylo vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky doručeno dne 02.06.2010. Následně ve lhůtě dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ podal věřitel č. 2 žalobu na určení jeho popřené pohledávky, věc je projednávána pod spis. zn.: 39 ICm 612/2010.

Insolvenční správce i dlužník podáním doručeným soudu dne 04.01.2011 vzali částečně zpět popření pohledávky věřitele č. 2 do výše 20.913,49,-Kč, pohledávka věřitele č. 2 tedy byla zjištěna ve výši 61.556,49,-Kč, popřena zůstává do výše 59.142,51,-Kč.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Soud proto přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se věřiteli č. 2 dostala taková částka z příjmu dlužníka, která odpovídá stanovenému poměru uspokojení pohledávek odpovídající výši jeho zjištěné pohledávky. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníka byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru, jak je uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 11. dubna 2011

JUDr. Hana B u r š í k o v á , v.r . samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana