KSPH 39 INS 19386/2011-B-32
č. j.: KSPH 39 INS 19386/2011-B-32

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Lípy 58, 277 15 Tišice, původně právně zastoupen JUDr. Janem Štainbruchem, advokátem se sídlem Havlíčkova 11, 110 00 Praha 1, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 19386/2011-B-7 ze dne 18.4.2012, ve znění usnesení zdejšího soudu ze dne 22.5.2012, se mění tak, že oddlužení obou dlužníků bude nadále probíhat odděleně a zní takto :

I. Soud schvaluje oddlužení dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Lípy 58, 277 15 Tišice, plněním splátkového kalendáře.

II. Soud ukládá dlužníkovi platit insolvenčnímu správci měsíčně zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, celkem tedy 900,-Kč navýšenou o zákonnou DPH, je-li správce plátcem DPH, a to ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, to po dobu 5 let v období od května 2012 do dubna 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

Výše Poměr přihlášené Pořadí Označení subjektu Adresa uspokoje pohledávky v ní v % Kč 1. Anacreon, a.s. Husitská 344/63, 130 00 Praha 662 601,10 71,37% 3 Kč 2. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 3 445 355,16 0,00% Praha 4 Kč zajištěná 3. JUSTRINON Pražská 674/156, 642 00 Brno MANAGEMENT 23 537,56 Kč 2,54% s.r.o. 4. CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 3208/5, 150 00 33 906,00 Kč 3,65% Praha 5 6. DIGI Czech Republic, Holandská 854/1, 639 00 Brno 7 210,00 Kč 0,78% s.r.o.

7. ESSOX s.r.o. Senovážné náměstí 231/7, 48 563,00 Kč 5,23% 370 01 České Budějovice 8. Alfa Inkaso s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 00 11 202,94 Kč 1,21% Praha 4 10. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 141 356,00 15,23% Praha 4-Michle Kč

přičemž termín první splátky je určen na 25. 05. 2012.

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby z částek, které mu budou plátcem mzdy dlužníka nebo plátcem jiného příjmu dlužníka měsíčně poukazovány, přednostně hradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (např. výživné apod.).

V. Způsob výpočtu částky, která tvoří nezabavitelnou část příjmu, je stanoven občanským soudním řádem a dalšími právními předpisy.

VI. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka (např. České správě sociálního zabezpečení, dostane-li se dlužník do pracovní neschopnosti) postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce, kterým je Ing. Tomáše Zůzy vedený u Volksbank CZ, a.s., účet č. 4200321894/6800, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

VII. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele, společnosti ČEMUS CZ, spol. s r.o., IČ: 616 81 881, se sídlem K elektrárně 858/13, 277 13 Kostelec nad Labem, okres: Mělník.

VIII. Zajištěný věřitel č. 2-Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 se v rozsahu své zajištěné pohledávky uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění, se v rozsahu své zajištěné pohledávky uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění. . IX. Soud ukládá přihlášeným věřitelům, aby nejpozději k termínu úhrady první splátky sdělili insolvenčnímu správci čísla svých bankovních účtů, na něž dlužník bude prostřednictvím správce plnit částky v souladu se splátkovým kalendářem.

X. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby pravidelně prováděl vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a dále aby v pravidelných intervalech 3 měsíců podával soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníkem.

Odůvodnění: Insolvenčními návrhy dlužníků spojenými s návrhem na povolení oddlužení doručenými soudu dne 24. 10. 2011 a 16. 11. 2011 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníků. Vzhledem k tomu, že dlužníci jsou manželé, rozhodl soud o spojení obou řízení s tím, že společné řízení dlužníků bude nadále projednáváno pod spis. zn.. Usnesením ze dne 16. 01. 2012 č. j.-A-14 soud zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení jejich úpadku oddlužením.

Usnesením soudu ze dne 18.4.2012 ( viz výše) schválil soud společné oddlužení manželů plněním splátkového kalendáře .

Usnesením zdejšího soudu ze dne 26.5.2014 č.j.-B-30 vyloučil soud řízení dlužnice Veroniky anonymizovano a dlužníka Jana anonymizovano k samostatnému řízení po rozvodu manželů , nadále je věc Jana anonymizovano vedena pod sp.zn.a věc Veroniky anonymizovano pod sp.zn. KSPH 39 INSA 21403/2011.

Soud proto upravil znění usnesení o schválené oddlužení , aby odpovídalo změněné situaci u bývalých manželů. Nově bude každý z nich plnit splátkový kalendář a platit odměnu správci. Na obsahu splátkového kalendáře se nic nemění, dluhy jsou společné bývalým manželům.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 18. srpna 2014 JUDr. Hana B u r š í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová