KSPH 39 INS 1878/2011-B-36
Jednací číslo: KSPH 39 INS 1878/2011-B-36

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , A. Roškotové 1356, 258 01, Vlašim, o změně usnesení o schválení oddlužení,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 1878/2011-B-9 ze dne 9.5.2011, ve znění usnesení č.j. KSPH 39 INS 1878/2011-B-15 ze dne 26.9.2011, se mění tak, že se doplňují výroky V.a, V.b a V.c, které zní takto:

V.a Soud ukládá plátci invalidního důchodu dlužníka České republice-České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5, aby po doručení tohoto usnesení nevyplácela invalidní důchod dlužníkovi, ale v plné výši zasílala na účet insolvenčního správce: JUDr. Daniela Urbanová, Opletalova 5, 110 00 Praha 1 č. ú. 2106457358/2700, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

V.b Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc trvání splátkového kalendáře neprodleně poté, co obdrží stanovené srážky ze mzdy dlužníka a celý invalidní důchod, provedl výpočet částky, kterou je možné zabavit při souběhu příjmů dlužníka, a přeplatek aby vyplatil dlužníkovi na účet, který mu za tímto účelem dlužník sdělí.

V.c Soud ukládá zaměstnavateli dlužníka, aby po doručení tohoto usnesení zasílal pravidelně každý měsíc neprodleně po jejím vyhotovení insolvenčnímu správci JUDr. Daniele Urbanové, Opletalova 5, 110 00 Praha 1 kopii výplatní pásky dlužníka.

II. V ostatním zůstávají ostatní body výroku usnesení č.j.-B-9 ze dne 09.05.2011 beze změny.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-9 ze dne 09.05.2011 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil plátci mzdy dlužníka nebo jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a tyto sražené částky aby nevyplácel dlužníku, ale na účet insolvenčního správce.

Dle sdělení insolvenční správce ze dne 2.2.2012 byl dlužníku od 1.1.2012 přiznán invalidní důchod. Dlužník rovněž nastoupil do pracovního poměru u společnosti M2 SECURITY s.r.o. Z tohoto důvodu soud rozhodl, jak je uvedeno výše a uložil plátci invalidního důchodu ČR-České správě sociálního zabezpečení povinnost zasílat celý invalidní důchod na účet insolvenčního správce, který následně po obdržení stanovených srážek od zaměstnavatele dlužníka a po obdržení invalidního důchodu provede výpočet částky, kterou je možné zabavit při souběhu příjmů dlužníka a přeplatek vyplatí dlužníkovi.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 22. října 2014

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová