KSPH 39 INS 17530/2013-A-20
č.j. KSPH 39 INS 17530/2013-A-20

USNES EN Í

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Bříství 55, 289 15 Kounice,

o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 17530/2013-A-17 o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s e z r u š u j e a řízení se nezastavuje.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 30. 12. 2013 č. j.-A-17 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení, a to z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí napadla dlužnice včasným odvoláním doručeným zdejšímu soudu dne 14. 01. 2014, ve kterém uvedla, že zálohu na náklady insolvenčního řízení mylně zaslala svému právníkovi, nikoliv soudu a zároveň oznámila, že tuto zálohu již současně zaslala na bankovní účet soudu a za tuto pozdní úhradu se omluvila.

Ze spisu bylo zjištěno, že dlužnice byla vyzvána usnesením č. j. KSPH 39 INS 17530/2013-A-9 k uhrazení zálohy ve výši 3.000,-Kč. Toto rozhodnutí bylo dlužnici doručeno dne 24. 07. 2013. Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, které Vrchní soud v Praze změnil usnesením ze dne 04. 10. 2013, č. j. 2 VSPH 1290/2013-A-14, pouze tak, že dlužnici určil lhůtu k úhradě této zálohy do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení. Usnesení Vrchního soudu v Praze nabylo právní moci dne 22. 11. 2013. Posledním lhůty k zaplacení této zálohy tak bylo pondělí 02. 12. 2013. Záloha na náklady insolvenčního řízení byla uhrazena až ke dni 14. 01. 2013.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Insolvenční soud vzal zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení na vědomí i přestože bylo učiněno až po stanovené lhůtě, za což se dlužnice omluvila, a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil a řízení dále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictví soudu zdejšího.

V Praze dne 23. ledna 2014

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Mašková