KSPH 39 INS 1707/2009-B-83
č.j. KSPH 39 INS 1707/2009-B-83

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužnice: Jany anonymizovano , anonymizovano , Šillingerova 287, 267 61 Cerhovice, a dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Šillingerova 287, 267 61 Cerhovice, o změně usnesení o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud m ě n í výrok usnesení č.j. KSPH 39 INS 1707/2009-B-80 ze dne 8.9.2014 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty tak, že soud u d ě l u j e vý j i m ku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Ladislavu Čurnekovi, Cerhovice 287, PSČ 267 61, a to ohledně nemovitostí:

-spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 pozemku par.c.č. st. 393-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je budova s č.p. 287, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 pozemku parc. č. 301/6-zahrada o výměře 666 m2, vše zapsáno na LV č. 405 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun pro obec a katastrální území Cerhovice.

Odůvodnění

Podáním ze dne 25. srpna 2014 požádal otec dlužnice Ladislav Čurnek o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to za účelem koupě podílů na nemovitostech uvedených v soupisu majetkové podstaty dlužnice pod položkami č. 1-2. Jedná se pouze o podíly na nemovitostech, tedy obtížně zpeněžitelný majetek, a do vyhlášeného výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. Otec dlužnice je zároveň spoluvlastníkem uvedených nemovitostí.

Soud udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ s tím, že kupní cena musí činit minimálně cenu dle znaleckého posudku.

Podáním ze dne 7. 11.2014 požádal správce o udělení pokynu k dalšímu zpeněžování (případně ke změně podmínek pro odkup spoluvlastnického podílu) s tím, že dle znaleckého posudku podíl dlužnice na nemovitostech byl ohodnocen částkou 398.640,-Kč. Částka v této výši je pro otce dlužnice nepřijatelně vysoká, a proto od svého úmyslu odkoupit spoluvlastnický podíl na nemovitostech, ustoupil. isir.justi ce.cz

V daném případě se jedná pouze o spoluvlastnické podíly na nemovitostech, které není možné funkčně rozdělit na více celků, a je tedy reálné tyto prodat pouze některému ze spoluvlastníků, kteří za stávajících podmínek zájem o odkup nemají.

Soud tedy s ohledem na shora uvedené skutečnosti změnil usnesení ze dne 8.9.2014 (B-80) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty tak, že nestanovil žádné podmínky, když tyto již stanovil v usnesení o vyslovení souhlasu soudu s prodejem mimo dražbu ze dne 8.7.2014 (B-77).

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolání může podat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala.

V Praze dne 24. listopadu 2014

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová