KSPH 39 INS 16132/2013-A-16
č.j. KSPH 39 INS 16132/2013-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jeronýmova 66, 289 11 Pečky,

o insolvenčním návrhu

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 16132/2013-A-12 o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s e z r u š u j e a řízení se nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 11.09.2013 č.j.-A-12 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení, a to z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí napadl věřitel Komerční banka a.s. dne 17.10.2013 včasným odvoláním, ve kterém uvedl, že dne 11.06.2013 podal k soudu insolvenční návrh, který je chápán jako přistoupení k řízení zahájenému dlužníkem, a že zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši 25.000,-Kč uhradil dne 20.09.2013.

Ze spisu bylo zjištěno, že dlužník byl vyzván usnesením č.j.-A-12 k uhrazení zálohy ve výši 25.000,-Kč. Dlužník zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatil. Věřitel Komerční banka a.s. jako přistoupivší navrhovatel k úhradě zálohy vyzván nebyl, přesto však zálohu ke dni 20.09.2013, tedy poté, co bylo řízení soudem zastaveno, zaplatil.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Insolvenční soud vzal zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení druhým z navrhovatelů (věřitelem Komerční banka a.s.) na vědomí a dospěl k závěru, že odvolání lze v tomto případě v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil a řízení dále pokračuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictví Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 4. listopadu 2013 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková