KSPH 39 INS 14532/2010-B-17
č. j.: KSPH 39 INS 14532/2010-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 17. listopadu 1068, 277 11 Neratovice, adresa pro doručování: Bilínská 517/8, 190 00 Praha 9, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok V. v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 14532/2010-B-11 ze dne 22.03.2011 se mění tak, že zní :

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka (ke dni vydání tohoto usnesení Varina Company, s.r.o., IČ: 248 02 930, se sídlem Albíny Hochové 11, 103 00 Praha 10) postižitelné výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení nevyplácel mzdu dlužníku, ale zasílal ji v celé výši na účet insolvenčního správce vedený u Raiffeisenbank, a.s., účet č. 5033315001/5500, s uvedením čísla 391453210 jakožto variabilního symbolu.

Soud ukládá plátci jiného příjmu dlužníka (ke dni vydání tohoto usnesení jde o Českou republiku-Českou správu sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5) postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce vedený u Raiffeisenbank, a.s., účet č. 5033315001/5500, s uvedením čísla 391453210 jakožto variabilního symbolu.

II. V ostatním zůstává výrok V. i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22.03.2011 č.j.-B-11 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a ve výroku V. tohoto usnesení uložil plátci příjmu dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce. V době vydání tohoto usnesení byl dlužník zaměstnán u společnosti Mandre ITC, s.r.o.

Přípisem doručeným zdejšímu soudu dne 26.04.2011 oznámil plátce mzdy, Mandre ITC, s.r.o., že s dlužníkem byl hlavní pracovní poměr ukončen, a to ke dni 31.03.2011. Následně dlužník podáním doručeným zdejšímu soudu dne 10.05.2011 oznámil, že jeho novým zaměstnavatelem se stala společnost Varina Company, s.r.o., IČ: 248 02 930, se sídlem Albíny Hochové 11, 103 00 Praha 10, a zároveň doložil kopii pracovní smlouvy s dnem nástupu do práce 01.04.2011. Současně dlužník pobírá i invalidní důchod od České republiky-České správy sociálního zabezpečení.

Z důvodů shora uvedených rozhodl soud, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a uložil současnému plátci mzdy dlužníka vyplácet dlužníkovu mzdu v plné výši přímo na účet insolvenčního správce. Česká správa sociálního zabezpečení bude současně z invalidního důchodu provádět zákonem stanovené srážky a tyto nevyplácet dlužníku, ale též na účet insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 25. května 2011

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana