KSPH 39 INS 14189/2010-B-36
Jednací číslo: KSPH 39 INS 14189/2010-B-36

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Alena anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Sellnerova 287, 293 07 Mladá Boleslav, Debř, adresa pro doručení: Psychiatrická léčebna, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výroky V.,VI., VII.,VIII. a IX v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 14189/2010-B-11 ze dne 24. 03. 2011 ve znění usnesení č.j. KSPH 39 INS 14189/2010-B-20 ze dne 30. 06. 2012 a usnesení soudu č.j. KSPH 39 INS 14189/2010-B-31 ze dne 31. 03. 2014 ve znění KSPH 39 INS 14189/2010-B -32 ze dne 17. 04. 2014 se mění tak, že zní:

V. Soud ukládá plátci mzdy, kterým je Město Dobrovice, se sídlem Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice, aby po doručení tohoto usnesení počínaje dnem 25. 12. 2014 zasílal mzdu dlužníka nikoli dlužníkovi, ale v plné výši na účet insolvenčního správce vedený u UniCredit Bank, a.s., účet č. 2106319924/2700, s uvedením rodného čísla dlužníka čísla jakožto variabilního symbolu.

VI. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda vyplácená zaměstnavatelem Město Dobrovice, se sídlem Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice, a starobní důchod vyplácený Českou správou sociálního zabezpečení.

VII. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc trvání splátkového kalendáře neprodleně poté, co obdrží dlužníkův důchod, provedl výpočet částky, kterou je možné zabavit při souběhu obou dlužníkových příjmů, a přeplatek aby vyplatil dlužníkovi na účet, který mu za tímto účelem dlužník sdělí.

VIII. Soud ukládá přihlášeným věřitelům, aby nejpozději k termínu úhrady první splátky sdělili insolvenčnímu správci čísla svých bankovních účtů, na něž dlužník bude prostřednictvím správce plnit částky v souladu se splátkovým kalendářem.

IX. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby pravidelně prováděl vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a dále aby v pravidelných intervalech 3 měsíců podával soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníkem.

II. V ostatním zůstává výroky V.,VI., VII.,VIII. a IX. i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-11 ze dne 24. 03. 2011 ve znění usnesení č.j.-B-20 ze dne 30. 06. 2012 a usnesení soudu č.j. -B-31 ze dne 31. 03. 2014 ve znění KSPH 39 INS 14189/2010-B-32 ze dne 17. 04. 2014 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 21. 10. 2014, je zřejmé, že došlo ke změně pracovního poměru u dlužníka a ten nastoupil 01. 09. 2014 do zaměstnání, přičemž pracovní poměr je sjednaný na dobu určitou do 31. 08. 2015. Tím dochází k souběhu příjmů dlužníka (vedle starobního důchodu ještě příjem ze zaměstnání), proto bylo nutno řešit povinnosti plátce mzdy a správce při přepočtu nezabavitelné částky z příjmů dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 11 listopadu 2014

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kateřina Štamfestová