KSPH 39 INS 13405/2010-B-18
jednací číslo: KSPH 39 INS 13405/2010-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Milena anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Krakov 19, 270 35 Krakov,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 13405/2010-B-12 ze dne 25.02.2011 se ve výroku III. m ě n í takto:

Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku odpovídající jeho vdovskému důchodu, který je v současné době ve výši 7.001,-Kč, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, po dobu 5 let v období od dubna 2011 do března 2016, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v % v Kč

1. Česká televize Na Hřebenech II 1132/4, 7.480,00 1,70 147 00 Praha 4 2. Ferratum Czech, Bavorská 856/14, 155 00 Praha 2.800,00 0,63 s.r.o. 5-Stodůlky 3. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 9.945,99 2,26 Praha 4 4. LBBW Bank CZ, a.s. Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5 181.318,14 41,16 5. PROFI CREDI Jindřišská 24/941, 110 00 111.894,00 25,40 Czech, a.s. Praha 1 6. CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 6.523,00 1,48 Praha 5 7. ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 23.168,40 5,26 8. Telefónica O2 Czech Za Brumlovkou 266/2, 140 22 7.910,00 1,80 Republic, a.s. Praha 4 9. Profidebt, s.r.o. Jindřišská 24/941, 110 00 89.495,42 20,31 Praha 1

přičemž termín první splátky je určen na 25. 04. 2011.

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci aby spolu s nejbližší platbou podle tohoto usnesení rozdělil mezi nezajištěné věřitele uvedené ve výroku I. tohoto usnesení peněžní prostředky, které byly na jeho bankovním účtu deponovány podle usnesení insolvenčního soudu č.j.-B-12 pro věřitele č. 8 na popřenou část jím přihlášené pohledávky, a to v poměru podle výroku I. tohoto usnesení.

III. V ostatním zůstává výrok III. i ostatní výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění:

V usnesení zdejšího soudu č. j.-B-12 ze dne 25.02.2011, kterým soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, bylo stanoveno, jaká částka má být jednotlivým věřitelům poskytnuta, a to každému podle poměru jejich pohledávek. Soud při stanovení poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka v uvedeném usnesení zohlednil veškeré přihlášené pohledávky (i popřené), neboť lhůta k podání žaloby na určení popřených pohledávek stále trvala.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 18.02.2011 popřel insolvenční správce přihlášenou pohledávku věřitele č. 8 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. do výše 6.120,-Kč, pohledávku do výše 7.910,-Kč správce uznal. Věřiteli č. 8 bylo vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky do výše 6.120,-Kč doručeno dne 22.02.2011. Lhůta pro podání žaloby dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ tedy uplynula dne 21.03.2011, věřitel č. 8 však v této lhůtě žalobu nepodal, v důsledku čehož se mění poměr uspokojení jednotlivých věřitelů dlužníka. Přihlášená pohledávka věřitele č. 8 byla zjištěna ve výši 7.910,-Kč.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Soud proto přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se nezajištěným věřitelům dostala taková částka z příjmu dlužníka, která odpovídá nově stanovenému poměru uspokojení jejich pohledávek. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníka byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru, jak je uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání může podat pouze věřitel č. 8 do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 19. dubna 2011

JUDr. Hana B u r š í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana