KSPH 39 INS 13277/2010-B-33
KSPH 39 INS 13277/2010-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí soudní tajemnicí Monikou Prokopovou v právní věci dlužníka: Markéta anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem ČSLA 1151, 295 01 Mnichovo Hradiště, o návrhu insolvenčního správce na vyslovení souhlasu soudu s prodejem mimo dražbu,

takto:

Soud m ě n í výrok II. usn. č.j. KSPH 39 INS 13277/2010-B-12 ze dne 25. května 2011 o podmínkách prodeje mimo dražbu tak, že prodej majetku, a to

-spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku p. 177/21, výměra 962 m kat. území č. , Ptýrov, obec Ptýrov zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na LV č. 264 uskuteční insolvenční správce za podmínek:

-přímý prodej předem známému zájemci manželům Pánkovým za kupní cenu ve výši minimálně 287.500,-Kč. v ostatním zůstává rozhodnutí nedotčeno.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16.10.2013 požádal insolvenční správce soud o změnu v podmínkách dříve vydaného souhlasu se zpeněžením nemovitého majetku mimo dražbu s tím, že v souladu s pokynem zajištěného věřitele a usnesením soudu ze dne 25.5.2011 (B-12) nabízel spoluvlastnický podíl k prodeji, přičemž se bohužel nenašel žádný zájemce. V nedávné době se objevili zájemci, kteří jsou ochotni za podíl zaplatit 287.500,-Kč, tj. kupní cenu odpovídající ceně obvyklé stanovené ve znaleckém posudku. Zajištěný věřitel má proto zájem na přímém prodeji těmto zájemcům, protože hrozí, že by tito zájemci v případě organizace nového výběrového řízení ztratili zájem.

Zajištěný věřitel, který je v tomto řízení současně zástupcem věřitelů, podáním ze dne 10.10.2013 udělil správci pokyn, aby spoluvlastnický podíl na nemovitostech prodal mimo dražbu bez pořádání výběrového řízení manželům Pánkovým za celkem 287.500,-Kč.

Podle § 11 a § 289 odst. 1 IZ může soud v rámci dohlédací činnosti svůj souhlas s prodejem mimo dražbu kdykoliv změnit event. zrušit nebo stanovit další podmínky prodeje, zjistí-li v průběhu zpeněžování nové skutečnosti, které odůvodňují změnu jeho původního rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 91 IZ)

V Praze dne 29. listopadu 2013

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana