KSPH 39 INS 13224/2011-B-12
č. j. KSPH 39 INS 13224/2011-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Čsl. dělostřelců 203, 262 23 Jince, o doplnění usnesení o schválení oddlužení

takto: I. Výrok III. v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 13224/2011-B-8 ze dne 24.01.2012 se doplňuje tak, že zní :

Při oddlužení bude zpeněžena tato majetková podstata:

bytová jednotka č. 203/3 nacházející se v budově č.p. 203-bytový dům, stojící na pozemkové parcele parc. č. 657-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m, a k ní náležející společné části domu č.p. 203 a pozemku parc. č. 657 ve výši 734/3116, zapsáno na LV č. 1240 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, okres Příbram, obec Jince, k. ú. Jince,

movité věci sepsané insolvenčním správcem do majetkové podstaty pod položkou 2) věci movité zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 22.12.2011 jako dokument B-3.

II. V ostatním zůstává výrok III. i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění : Usnesením č.j.-B-8 ze dne 24.01.2012 schválil soud oddlužení dlužníka zpeněžením majetku v majetkové podstatě dlužníka a ve výroku III. tohoto usnesení uvedl, jaký majetek bude při oddlužení zpeněžen, a to nemovitost dlužníka zapsanou na LV č. 1240, k.ú. Jince. Nedopatřením však v tomto výroku nebylo uvedeno, že zpeněžen bude též movitý majetek dlužníka tvořící též majetkovou podstatu.

Dle ustanovení § 166 o.s.ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu. Dle ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř. se na usnesení užije přiměřeně ustanovení o rozsudku, není-li dále stanoveno jinak.

Z důvodů shora uvedených rozhodl soud tak, že doplnil do výroku III. chybějící část týkající se movitých věcí tak, aby písemné vyhotovení usnesení odpovídalo rozhodnutí vyhlášenému na schůzi věřitelů.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 27. dubna 2012 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková