KSPH 39 INS 12701/2013-B-19
č.j. KSPH 39 INS 12701/2013-B-19

USNESENÍ Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka Monika anonymizovano , anonymizovano , IČ: 487 08 721, trvale bytem Denisova 321, 273 71 Zlonice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud uděluje v ý j i m k u ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Vojtěchu anonymizovano , nar. 11.3.1992, bytem Denisova 321, 273 71 Zlonice, a to ohledně nemovitostí:

-budova č. p. 321-bydlení včetně příslušenství, nacházející se na pozemku st. 344-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m a pozemek st. 344-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 , za psané na LV č. 595 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, m Katastrální pracoviště Slaný, okres Kladno, k. ú. obec Zlonice.

Odůvodnění

Podáním ze dne 19.8.2014 požádal syn dlužnice Vojtěch Kolman o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jedná se o nemovitosti zapsané na LV č. 595, katastrální území Zlonice s tím, že v domě žije se svou matkou a sestrou, nemá jinou možnost bydlení.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě je zajištěný věřitel zároveň zástupcem věřitelů. Soud v usnesení (B-13) o vyslovení souhlasu soudu s prodejem předmětných nemovitostí mimo dražbu stanovil v podmínkách prodeje, že s kupní cenou vysloví souhlas zajištěný věřitelů (zástupce věřitelů). S ohledem na stanovené podmínky, kdy zajištěný věřitel (zástupce věřitelů) musí souhlasit s cenou za prodej nemovitostí, nevyžadoval soud již vyjádření zástupce věřitelů a udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolání může podat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala.

V Praze dne 19. srpna 2014

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová