KSPH 39 INS 1252/2010-B-23
KSPH 39 INS 1252/2010-B-23

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ludmily J e l í n k o v é , anonymizovano , bytem 270 31 Senomaty, Rakovnická 240, o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 1252/2010-B-11 ze dne 28. dubna 2010 ve spojení s usnesením zdejšího soudu v Praze č. j. KPSH 39 INS 1252/2010-B-13 ze dne 7. května 2010, s e ve výroku ad. II m ě n í takto:

Soud u kl á d á dlužníkovi, aby po dobu následujících padesáti jedna měsíců od právní moci tohoto usnesení platil nezajištěným věřitelům vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek takto:

-věřitel č. 2: DEBTINVEST LIMITED, se sídlem Britské Panenské ostrovy, Road Town, Porter Road 33, reg. č. 609191-měsíční splátka 100 % z této částky, přičemž termín první splátky je určen na 15. února 2010 a příjmem, z něhož dlužník musí uhradit první splátku, je příjem od zaměstnavatele ZŠ a MŠ Šanov, 270 31 Šanov, plnění vyplývající ze smlouvy o důchodu podle § 842 občanského zákoníku ze dne 19. dubna 2010, plnění poskytnuté Ludmilou Koutníkovou, bytem 270 31 Senomaty, Rakovnická 231, na základě dohody ze dne 7. ledna 2010, případně plnění poskytnuté ČR-Okresní správou sociálního zabezpečení Rakovník z titulu výplaty nemocenských dávek.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-B-11 ze dne 28. dubna 2010 bylo schváleno oddlužení dlužníka Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem 270 31 Senomaty, Rakovnická 240, splátkovým kalendářem, kterým mu mimo jiné byla uložena povinnost platit nezajištěným věřitelům vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek, přičemž tato procentuální vyjádření byla uvedena ve výroku II. tohoto usnesení. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání účinnosti plnění tohoto splátkového kalendáře došlo k významné změně, a to k ukončení účasti věřitele č. 1 APSTON CAPITAL Ltd., se sídlem 4 th Floor, Hannover Building Windmill Lane, Dublin 2, Irsko, bylo třeba změnit usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2010 č. j. -B-11 ve spojení s usnesením č. j. KSPH 39 INS 1252/2010-B-13 ze dne 7. května 2010, a to ve výroku II., který obsahoval poměrné vyjádření pohledávek přihlášených věřitelů. V ostatním zůstává usnesení č.j.-B-11 ze dne 28. dubna 2010 ve spojení s usnesením č. j. KPSH 39 INS 1252/2010-B-13 8 ze dne 7. května 2010 nezměněno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 25. ledna 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Křížová