KSPH 39 INS 12176/2010-B-55
jednací číslo: KSPH 39 INS 12176/2010-B-55

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Čelákovická 254, 250 87 Mochov, adresa pro doručování: Chudomelská 168, 250 87 Mochov, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok V. usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 12176/2010-B-14 ze dne 09.03.2011 ve znění usnesení č.j. KSPH 39 INS 12176/2010-B-18 ze dne 28. 03. 2011 se doplňuje tak, že zní se m ě n í tak, že zní takto:

V. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele: LE & CO-Ing. Jiří Lenc, s.r.o., IČ: 265 02 658, se sídlem Poděbradská 606, 25090 Jirny a dar od Josefa Adama.

II. Doplňuje se výrok VIII., který zní takto:

VIII. Soud ukládá panu Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem V Kejsíři 130, Davle, aby pro účely oddlužení na základě Smlouvy o důchodu uzavřené s dlužnicí platil ke každému 25. dni kalendářního měsíce, počínaje dnem 25.11.2014, na účet insolvenčního správce : JUDr. Oldřich Řeháček Ph.D., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, částku 7 000,-Kč, vedený u UniCreditBank CZ, a.s., účet č. 2108056283 / 2700, V.S.: 5556251228. K čemuž se zavázal v Darovací smlouvě z 28. 08. 2014.

III. V ostatním zůstávají výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-14 ze dne 09.03.2011 ve znění usnesení č.j.-B-18 ze dne 28. 03. 2011 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Dne 29. 08. 2014 dlužnice založila do spisu Darovací smlouvu ze dne 28. 08. 2014 uzavřenou s panem Josefem Adamem a dlužnicí, obsahující výše uvedený závazek pana Adama. Z tohoto důvodu soud rozhodl, jak je uvedeno výše a uložil panu anonymizovano povinnost platit pro účely oddlužení dlužnice částku 7.000,-Kč na účet insolvenčního správce vždy k 25. dni kalendářního měsíce.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 14. října 2014 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová