KSPH 39 INS 12162/2013-B-42
Č.j.: KSPH 39 INS 12162/2013-B-42

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, Nám. Finských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl soudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou ve věci dlužníka: Ivetě anonymizovano , anonymizovano , IČ 67747124, bytem Křivoklátská 193, 267 05 Nižbor,

takto :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 8. července 2015 č.j. . KSPH 39 INS 12162/2013-B-40, kterým bylo rozhodnuto o zrušení konkursu (výrok I.) a uložení povinnosti insolvenčnímu správci splnit povinnosti dle § 313 odst. 2 IZ, se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Usnesením č.j. KSPH 39 INS 12162/2013-B-10 ze dne 31.7.2013 schválil soud oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Usnesením č.j. KSPH 39 INS 12162/2013-B-31 ze dne 31.12.2014, které nabylo právní moci dne 13.2.2015, schválil soud konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce. Usnesením č.j.-B-37 ze dne 20.4.2015 vydal soud rozvrhové rozhodnutí, v němž určil částky, které mají být věřitelům vyplaceny po zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

Podáním ze dne 26.6.2015 insolvenční správce sdělil, že splnil rozvrhové usnesení a že vyplatil jednotlivým věřitelům určené částky. Současně nesprávně navrhl, aby soud dle ust. § 308 odst. 1 písm. c IZ zrušil konkurs.

Dne 8.7.2015 vydal soud usnesení č.j.-B-40, kterým zrušil konkurs a uložil správci splnit povinnosti dle§ 313 odst. 2 IZ, a to přes to, že v dané věci nebyl konkurs prohlášen, neboť úpadek byl řešen oddlužením zpeněžením majetkové podstaty dlužníka. Je tak zřejmé, že bylo vydáno nesprávné rozhodnutí, které neodpovídá procesnímu postupu stanovenému v zák. č. 182/2006 Sb.

Soud proto v souladu s ust. § 7 IZ a analogicky dle ust. § 95 IZ, ust. § 210a o. s. ř. rozhodl o zrušení svého nicotného rozhodnutí.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude soud pokračovat v insolvenčním řízení v souladu s ust. §§ 413 a násl. IZ

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, Nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 8. září 2015 JUDr. Hana Hrabcová, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Denisa Svatošová