KSPH 39 INS 11388/2010-B-22
jednací číslo: KSPH 39 INS 11388/2010-B-22

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Růžena anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Pražská 2637/33, 276 01 Mělník,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 11388/2010-B-13 ze dne 25.01.2011 se ve výroku III. m ě n í takto:

Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od března 2011 do února 2016, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v % v Kč 1. HELP FINANCIAL Českobratrské náměstí 1321, Uznáno s.r.o. 293 01 Mladá Boleslav 5.460,00 1,27

Popřeno 68.016,00 15,77 2. AXA životní Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 2.908,77 0,67 pojišťovna, a.s. 3. O.K.V. Leasing, s.r.o. Strojírenská 396, 591 01 Žďár Uznáno nad Sázavou 18.028,00 4,18

Popřeno 32.899,00 7,63 4. SMART Capital, a.s. Hněvotínská 241/52, 779 00 Uznáno Olomouc 10.625,00 2,46

Popřeno 8.271,00 1,92 5. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 57.887,48 13,43 Praha 4 6. Telefónica O2 Czech Za Brumlovkou 266/2, 140 22 12.067,36 2,80 Republic, a.s. Praha 4

7. Citibank Europe plc. North Wall Quay 1, 16640 12.005,48 2,78 Dublin, Irsko 8. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 144.093,92 33,42 Praha 4

9. Home Credit, a.s. Moravské náměstí 249/8, 602 3.708,00 0,86 Brno 10. ESSOX s.r.o. Senovážné náměstí 231/7, Uznáno 370 01 České Budějovice 0 0

Popřeno 55.217,16 12,81

přičemž termín první splátky je určen na 25. 03. 2011.

II. Soud u k l á d á i n s o l v e n č n í m u s p r á v c i , aby spolu s nejbližší platbou podle tohoto usnesení rozdělil mezi nezajištěné věřitele uvedené ve výroku I. tohoto usnesení peněžní prostředky, které byly na jeho bankovním účtu deponovány podle usnesení insolvenčního soudu č.j.-B-13 pro věřitele č. 5, 8 a 9, a to v poměru podle výroku I. tohoto usnesení.

III. Soud u k l á d á i n s o l v e n č n í m u s p r á v c i , aby spolu s nejbližší platbou podle tohoto usnesení vyplatil věřiteli č. 7 peněžní prostředky, které byly na jeho bankovním účtu pro věřitele č. 7 deponovány podle usnesení insolvenčního soudu č.j. -B-13.

III. V ostatním zůstává výrok III. i ostatní výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění: V usnesení zdejšího soudu č. j.-B-13 ze dne 25.01.2011, kterým soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, bylo stanoveno, jaká částka má být jednotlivým věřitelům poskytnuta, a to každému podle poměru jejich pohledávek. Soud při stanovení poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka v uvedeném usnesení zohlednil veškeré přihlášené pohledávky (i popřené), neboť lhůta k podání žaloby na určení popřených pohledávek stále trvala.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 17.01.2011, popřeli shodně insolvenční správce i dlužník přihlášenou pohledávku věřitele č. 5-GE Money Bank, a.s. do výše 10.929,56,-Kč, pohledávku věřitele č. 8-Česká spořitelna, a.s. do výše 144,-Kč a pohledávku věřitele č. 9-

Home Credit, a.s. do výše 48.026,14,-Kč. Věřiteli č. 5 bylo vyrozumění insolvenčního správce o popření doručeno dne 03.02.2011, věřiteli č. 8 dne 02.02.2011 a věřiteli č. 9 dne 02.02.2011. Lhůta pro podání žaloby dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ tedy věřitelům č. 5, 8 i 9 již uplynula, ani jeden z těchto věřitelů však žalobu nepodal, v důsledku čehož se mění poměr uspokojení jednotlivých věřitelů dlužníka.

Na přezkumném jednání konaném dne 17.01.2011 popřel správce též pohledávku věřitele č. 7, a to do výše 4.090,-Kč. Podáním doručeným soudu dne 28.03.2011 však správce sdělil soudu, že bere toto své částečné popření zpět a pohledávku věřitele č. 7 v celém rozsahu uznává. Pohledávka věřitele č. 7 byla tedy zjištěna ve výši 12.005,48,-Kč.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Soud proto přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se nezajištěným věřitelům dostala taková částka z příjmu dlužníka, která odpovídá nově stanovenému poměru uspokojení jejich pohledávek. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníka byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru, jak je uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání mohou podat pouze věřitelé č. 5, 8 a 9, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 5. dubna 2011 JUDr. Hana B u r š í k o v á , v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana