KSPH 38 INS 7301/2010-P-3
KSPH 38 INS 7301/2010-P-3-4

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka NOVAPOL, spol. s r. o., se sídlem 268 01 Hořovice, Tyršova 1548/3A, IČO 005 41 796, o popřené pohledávce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 7301/2010-P-3-2 ze dne 14. dubna 2011 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 7301/2010-P-3-2 ze dne 14. dubna 2011 byla pohledávka věřitele č. 3 NETT-METAL, s.r.o., se sídlem 267 53 Žebrák 9, IČO 272 15 326, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka NOVAPOL, spol. s r. o., se sídlem 268 01 Hořovice, Tyršova 1548/3A, IČO 005 41 796, ve výši 111 251,27 Kč odmítnuta s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 3 NETT-METAL, s.r.o., se sídlem 267 53 Žebrák 9, IČO 272 15 326, v insolvenčním řízení ve věci dlužníka NOVAPOL, spol. s r. o., se sídlem 268 01 Hořovice, Tyršova 1548/3A, IČO 005 41 796, když věřitel na základě výzvy insolvenčního správce nepodal incidenční žalobu. Do tohoto usnesení věřitel č. 3 podal odvolání s tím, že výzva k podání incidenční žaloby nebyla doručena zástupce věřitele.

Na základě zjištění soudu z přihlášky i insolvenčního soudu bylo zjištěno, že výzva k podání incidenční žaloby insolvenčním správcem skutečně nebyla doručena zástupci věřitele č. 3 a proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora s tím, že insolvenční správce urychleně musí provést novou výzvu k podání incidenční žaloby a tuto řádně doručit zástupci věřitele č. 3

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 4. května 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Hejduková