KSPH 38 INS 6050/2013-A-19
KSPH 38 INS 6050/2013-A-19

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Blankou Grulichovou v insolvenční věci dlužníka Václava K a ň k y , nar. 21.06.1960, bytem 294 42 Luštěnice, Sportovní 238,

o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. července 2013, č.j. KSPH 38 INS 6050/2013-A-16, se z r u š u j e . Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 5. března 2013 zahájeno insolvenční řízení ve věci tohoto dlužníka.

Vzhledem k tomu, že dlužník nezaplatil vyměřenou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2 500,-Kč, bylo insolvenční řízení usnesením zdejšího soudu ze dne 16. července 2013, č.j.-A-16, zastaveno.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání s tím, že dne 26. července 2013 zaplatil shora uvedenou zálohu na náklady insolvenčního řízení, a proto je dán důvod ke zrušení daného usnesení.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě tohoto zákonného ustanovení proto soud rozhodl o zrušení původního rozhodnutí soudu, když zjistil, že záloha byla řádně zaplacena.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 13. srpna 2013

Mgr. Blanka Grulichová, v. r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Kristýna Gregorová