KSPH 38 INS 4896/2013-P-28
KSPH 38 INS 4896/2013-P-28-7

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Moniky Č e r n é , nar. 10.10.1971, bytem 140 00 Praha 4, K Dolům 919/12, t.č. 252 41 Zlatníky, Jesenická 217, o popřené pohledávce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 4896/2013-P-28-3 ze dne 27. září 2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 4896/2013-P-28-3 ze dne 27. září 2013 byl zamítnut návrh na změnu v osobě věřitele, když nebylo doloženo stanovisko Komerční banky a.s. jako přihlášeného věřitele.

Do tohoto rozhodnutí podal dlužník odvolání s tím, že soudu byla doložena skutečnost zaplacení pohledávky původního věřitele, na základě čehož dochází k právnímu nástupnictví ze zákona. V tomto smyslu sice odvolání Jaroslava Krňanského je nedůvodné, neboť svými podáními v žádném případě neprokázal přechod pohledávky, když jeho tvrzení ničím nedoložil. Na základě výzvy soudu věřiteli Komerční bance a.s. tato sdělila, že došlo k zaplacení jeho pohledávky za dlužníkem Jaroslavem Krňanským, a proto soud ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 13. listopadu 2013

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Gregorová