KSPH 38 INS 4804/2008-P35-4
KSPH 38 INS 4804/2008-P35-4

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Rataj stavby s.r.o., se sídlem 272 01 Kladno, Suchardova 511, IČ 278 78 414, o přihlášené pohledávce,

takto: Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 4804/2008-P35-2 ze dne 14. listopadu 2012 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Praze KSPH 38 INS 4804/2008-P35-2 ze dne 14. listopadu 2012 pohledávka věřitele České kanceláře pojistitelů, IČO 700 99 618, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 1724/1229, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Rataj stavby s.r.o., se sídlem 272 01 Kladno, Suchardova 511, IČ 278 78 414, byla odmítnuta s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v daném insolvenčním řízení pro opožděnost. V zákonné lhůtě podal věřitel do tohoto rozhodnutí odvolání s tím, že přihláška byla podána.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě tohoto zákonného ustanovení proto soud rozhodl o zrušení původního rozhodnutí soudu vydané vyšší soudní úřednicí, když skutečně bylo prokázáno, že přihláška věřitele České kanceláře pojistitelů, IČO 700 99 618, je s ohledem na ustanovení § 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. podána včas. Po právní moci tohoto rozhodnutí pak pro tuto pohledávku nařídí soud zvláštní přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení prostřed- nictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 20. listopadu 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Pohanková