KSPH 38 INS 4558/2009-38
KSPH 38 INS 4558/2009-38 Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka TOS, a. s., se sídlem 250 88 Čelákovice, Stankovského 1892, IČ 271 89 201, zastoupeného JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, o způsobu řešení úpadku

takto:

I. Soud p o v o l u j e reorganizaci dlužníka TOS, a. s., se sídlem 250 88 Čelákovice, Stankovského 1892, IČ 271 89 201.

II. Insolvenčním správcem byl ustanoven Voleský a partneři, v. o. s., se sídlem 150 00 Praha 5, Staropramenná 3117/17, IČ 267 17 514.

III. Soud v y z ý v á dlužníka, aby ve lhůtě 120-ti dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku předložil zdejšímu soudu reorganizační plán, nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá.

IV. Osoby odlišné od dlužníka mohou předložit reorganizační plán, jestliže:

a) dlužník před uplynutím lhůty určené ve výroku III. tohoto rozhodnutí oznámí, že nehodlá předložit reorganizační plán a podepsaný insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty, nebo b) vyjdou-li najevo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že zajištěným věřitelům neplatí úroky podle § 171 odst. 4 insolvenčního zákona a insolvenční soud i bez návrhu odebere svým rozhodnutím přednostní právo sestavit reorganizační plán.

V. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty se potvrzuje EQUITA Consulting s. r. o., se sídlem 110 00 Praha 1-Nové Město, Truhlářská 1108/3, IČ 257 61 421. Znalci s e u k l á d á , aby ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení vypracoval znalecký posudek, a to tak, že provede ohodnocení podniku dlužníka TOS, a. s., se sídlem 250 88 Čelákovice, Stankovského 1892, IČ 271 89 201:

1. v hodnotě předpokládaného výtěžku při prodeji podniku v konkursu, 2. v hodnotě předpokládaného výtěžku při navrhovaném způsobu reorganizace dlužníkem, 3. ohodnocení, v jaké části patří věřitelé: Raiffeisenbank a. s., se sídlem 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČ 492 40 901, ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, Pracoviště Střední Čechy, se sídlem 225 08 Praha 5, Křížová 25, IČ 000 06 963, a ČR-Finanční úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, se sídlem 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Boleslavská 31, mezi zajištěné věřitele, a v jaké části mezi nezajištěné věřitele s ohledem na jejich zajišťovací práva a hodnotu dlužníkova podniku, včetně specifikace ohodnocení jednotlivých složek podniku v poměru k jednotlivým zajištěným věřitelům v procentuálním vyjádření.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4. listopadu 2009 č. j.-A-75 rozhodl soud o úpadku dlužníka TOS, a. s., se sídlem 250 88 Čelákovice, Stankovského 1892, IČ 271 89 201. Dlužník současně v zákonem stanovené lhůtě podal návrh na povolení reorganizace. Schůze věřitelů, která se konala dne 7. ledna 2010, návrh dlužníka schválila.

Dle § 150 IZ, má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle § 149 odst. 1, schůze věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku může též přijmout usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku.

Podle § 328 IZ, nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace, ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud reorganizaci povolí. Rozhodnutí o povolení reorganizace se doručuje dlužníku, navrhovateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Protože schůze věřitelů přijala usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací a soud neshledal důvody, které by bránily povolení reorganizace, rozhodl dle výše citovaného ustanovení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Dle § 329 odst. 1 IZ soud vyzval dlužníka k předložení reorganizačního plánu a informoval další osoby, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán.

Dle § 153 IZ ustanovil soud znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka.

Poučení pro znalce:

Pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení i odděleně. Znalecký posudek podle odstavce 1 předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který neprodleně poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které předvolá i znalce; znalecký posudek musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se má schůze věřitelů konat. Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje; usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. Podle usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá insolvenční soud rozhodnutí o ceně majetkové podstaty; proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem se řídí předpisy, které obecně upravují odměňování znalce při úkonech mimo soudní řízení. Výši odměny znalce schvaluje věřitelský výbor; nedojde-li ke schválení odměny do 15 dnů po ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud.

Poučení pro insolvenčního správce:

Insolvenční správce vykonává dohled nad činností dlužníka s dispozičními oprávněními, zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty, sestavuje a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru. Kromě toho plní i další úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční soud (§ 331 IZ).

Insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000,-Kč (§ 81 odst. 2 IZ).

Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti, nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí, anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka, anebo i bez tohoto návrhu, jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (§ 32 odst. 1 IZ).

Poučení pro dlužníka a věřitelský orgán:

Není-li dále stanoveno jinak, je dlužník v průběhu reorganizace dlužníkem s dispozičními oprávněními. Pro povinnosti dlužníka, který je fyzickou osobou, a statutárního orgánu dlužníka, který je právnickou osobou, platí obdobně § 36 a 37. Právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne podle § 332 jinak. Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně. Za právní úkony, které mají podle odstavce 3 zásadní význam, se považují úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové podstaty nebo postavení věřitelů anebo míra uspokojení věřitelů. Pohledávky vedoucích zaměstnanců dlužníka s dispozičními oprávněními, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, které vznikly po povolení reorganizace, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace, sestaví dlužník mezitímní účetní závěrku (§ 330 IZ).

Insolvenční soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru, anebo i bez návrhu, zakázat dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání s majetkovou podstatou nebo může jeho oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit. Učiní tak v zájmu věřitelů zejména tehdy, vzniknou-li pochybnosti o poctivém jednání nebo odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících jeho jménem. Je-li návrhů podle odstavce 1 více, insolvenční soud o nich rozhodne jedním rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné. Zamítne-li je, lze další návrhy podle odstavce 1 podat až po uplynutí 30 dnů. Omezení stanovená rozhodnutím vydaným podle odstavce 1 může insolvenční soud kdykoli před schválením reorganizačního plánu na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru zrušit nebo změnit. Jestliže insolvenční soud zakáže dlužníku s dispozičními oprávněními nakládat s majetkovou podstatou nebo jeho oprávnění k tomu omezí, přecházejí tato dispoziční oprávnění na insolvenčního správce (§ 332 IZ). Nestanoví-li tento zákon jinak, rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce. Valné hromadě nebo členské schůzi dlužníka i po rozhodnutí o povolení reorganizace zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského výboru. Zanikne-li funkce statutárního orgánu dlužníka nebo dozorčí rady, anebo funkce všech členů těchto orgánů, a není-li postupem podle zvláštního právního předpisu jmenován nebo zvolen do 30 dnů poté nový statutární orgán nebo dozorčí rada, nebo jejich členové, zvolí je věřitelský výbor (§ 333 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 328 IZ).

V Praze dne 7. ledna 2010

Za správnost: JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á , v. r. Jitka Pecharová samosoudkyně