KSPH 38 INS 35739/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPH 38 INS 35739/2013 29 NSýR 95/2014-B-57

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Petra Gemmela a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužnice Marcely ýerné, narozené 16. ervence 1968, bytem v OstrovČ 45, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 35739/2013, o neschválení oddlužení, o dovolání dlužnice zastoupené JUDr. Dagmar ěíhovou, advokátkou, se sídlem v P íbrami, 28. íjna 184, PSý 261 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. ervna 2014, . j. KSPH 38 INS 35739/2013, 3 VSPH 975/2014-B-20, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice usnesením ze dne 23. ervna 2014, . j., 3 VSPH 975/2014-B-20, potvrdil usnesení ze dne 15. dubna 2014, . j.-B-13, jímž Krajský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) neschválil oddlužení dlužnice (Marcely ýerné), prohlásil na její majetek konkurs, rozhodl, že konkurs bude projednávaný jako nepatrný a uril, že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku, tj. dnem 15. dubna 2014 v 7:55 hodin. Odvolací soud-odkazuje na ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) a § 408 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona) a na judikaturu Nejvyššího soudu specifikovanou v od vodnČní usnesení-shodnČ s insolvenním soudem uzav el, že dlužnice nespl uje podmínku p ípustnosti oddlužení, jelikož její nabídka není z hlediska p edpokladu dosažení minimálnČ 30% míry uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel dostatená ani pro oddlužení zpenČžením majetkové podstaty, jež navrhla, ani pro oddlužení plnČním splátkového kalendá e . P itom zd raznil, že dlužnice sice pop ela pohledávku z titulu smČneného rukojemství a z titulu ruení, nicménČ její popČrný úkon nebyl právnČ perfektní , když tvrzenou podmínku vzniku popíraných pohledávek, a to po ní soud žádal, nijak neobjasnila (nevymezila). Navíc sama dlužnice na sch zi vČ itel (bezprost ednČ následující po skonení p ezkumného jednání) uvedla, že dostala od nČkoho radu, aby pohledávky pop ela, takže k nim pak nebude p ihlíženo a majetek bude stait na oddlužení . Dále dovodil, že p íjmy dlužnice jsou evidentnČ nepostaující pro oddlužení plnČním splátkového kalendá e a že pro oddlužení zpenČžením majetkové podstaty jsou k dispozici pouze nemovitosti dlužnice, k nimž je uplatnČno právo na uspokojení ze zajištČní, p iemž tyto nemovitosti mohly být zpenČženy jen, pokud by o to zajištČný vČ itel výslovnČ požádal a p i splnČní nČkteré z dalších kumulativních podmínek spoívajících v tom, že buć dojde zpenČžením ostatního majetku k plnému uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel , což je vzhledem k absenci jiného majetku vyloueno, anebo že zajištČná pohledávka zjevnČ p esahuje hodnotu zajištČní, což v dané vČci také splnČno není .

KonenČ odvolací soud-bez vazby na shora uvedené-doplnil, že ani p ípadná hyperocha by k uspokojení nezajištČných pohledávek v rozsahu 30 % nepostaovala. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, které má za p ípustné podle ustanovení § 237 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), namítajíc, že její popČrný úkon byl konkrétní. Pop ené pohledávky (z titulu smČneného rukojemství a z titulu ruení) totiž mČly být vázány na podmínku, když jejich hlavním dlužníkem je spolenost AMS-Auto-moto-sport, s. r. o. Na rozdíl od odvolacího soudu je názoru, že p ípadnou hyperochu (ástku rovnající se rozdílu mezi výtČžkem prodeje jejího nemovitého majetku a pohledávkou zajištČného vČ itele) bylo možno použít ve prospČch uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel , jejichž uspokojení by tak p esáhlo 30 %. Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a vČc tomuto vrátil k dalšímu ízení. Insolvenní správce dlužnice považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolání dlužnice Nejvyšší soud jako nep ípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. . odmítl. Uinil tak proto, že závČr, podle nČhož pohledávka vČ itel v i dlužnici z titulu smČneného rukojemství a z titulu ruení není pohledávkou vázanou na podmínku, je zcela zjevný. K povaze smČneného rukojemství srov. nap . d vody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1004/2008, uve ejnČno pod íslem 85/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k podmínkám pro vznik ruitelského závazku a vymáhání plnČní na ruiteli srov. ustanovení § 303 a ustanovení § 306 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jakož i d vody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. dubna 2010, sp. zn. 33 Cdo 3445/2008, uve ejnČného v asopise Soudní judikatura . 11, roník 2010, pod íslem 168, jakož i d vody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. ervna 2005, sp. zn. 29 Odo 405/2005. Navíc je zjevné, že odvolací soud i pro p ípad možného použití hyperochy pro uspokojení nezajištČných vČ itel uzav el (a adekvátnČ od vodnil), že by pohledávky tČchto vČ itel v nezbytném rozsahu nebyly uhrazeny. P itom polemika dlužnice s tímto závČrem je pouhou spekulací ohlednČ jiné (vyšší) ástky dosažené zpenČžením zástavy. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníci, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. ledna 2016

JUDr. Petr G e m m e l , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková