KSPH 38 INS 3084/2010-B-52
KSPH 38 INS 3084/2010-B-52

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Pavla P o k o r n é h o, nar. 4.6.1944, bytem 256 01 Benešov, Spartakiádní 1462, o souhlasu s prodejem

takto:

Insolvenční soud povoluje Pavlu P o k o r n é m u, anonymizovano , bytem 256 01 Benešov, Spartakiádní 1462, a Petru P o k o r n é m u, nar. 06.03.1981, bytem 256 01 Benešov, Spartakiádní 1462, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Pavla P o k o r n é h o, nar. 4.6.1944, bytem 256 01 Benešov, Spartakiádní 1462 ohledně nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 30. dubna 2015 pod položkou č. 1, 2, 3 a 4, a to nemovitosti-nemovitost parc. č. st. 2365/12 se všemi součástmi a příslušenstvím, především nemovitostí č. p. 1462, nemovitost parc. č. 2332/6, nemovitost parc. č. 2365/13 a nemovitost parc. č. 2365/18, vše v k. ú. Benešov u Prahy, zapsané na LV č. 2714, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 22. června 2015 a dne 11. září 2015, se domáhali Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem 256 01 Benešov, Spartakiádní 1462, a Petr anonymizovano , nar. 06.03.1981, bytem 256 01 Benešov, Spartakiádní 1462, osoby blízké dlužníkovi, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí-nemovitost parc. č. st. 2365/12 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č. p. 1462, nemovitost parc. č. 2332/6, nemovitost parc. č. 2365/13 a nemovitost parc. č. 2365/18, k. ú. Benešov u Prahy, vše zapsané na LV č. 2714, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, s tím, že v předmětné nemovitosti potřebují k zajištění svého bydlení a bydlení celých svých rodin, i pro bydlení dlužníka, neboť tento zde také bydlí, a že do nemovitosti investovali v průběhu let nemalé finanční částky a žijí zde celý svůj život.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. -2--B

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V dané věci vykonává funkci zástupce věřitelů Finanční úřad pro Středočeský kraj, se sídlem 120 00 Praha 2, Žitná 12, který souhlas s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku osoby blízké, tak aby se synové dlužníka mohli účastnit veřejné dražby při prodeji předmětné nemovitosti.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 11. listopadu 2015

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava