KSPH 38 INS 29630/2013-A-12
KSPH 38 INS 29630/2013-A-12

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Marcely Č e r n é, anonymizovano , bytem 263 01 Ostrov, Ostrov 45, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., dle kterých nelze provést exekuci, která postihuje majetek ve vlastnictví dlužnice Marcely anonymizovano , r.č. 685716/1025, omezil tak, že JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor, Exekutorského úřadu Praha 4, provede dražbu nemovitostí dlužnice nařízené dle usnesení č.j. 046 Ex 445/11-198 na den 4.12.2013 a v případě prohlášení úpadku dlužnice vyplatí JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor, výtěžek dražby v souladu s ust. § 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb. insolvenčnímu správci, s e z a m í t á .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem dlužníka ze dne 21. října 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Ostrov, Ostrov 45. Dne 13. listopadu 2013 vzala dlužnice svůj insolvenční návrh zpět a usnesením Krajského soudu v Praze č.j. -A-10 ze dne 19. listopadu 2013 bylo řízení zastaveno.

Dle ustanovení § 7 IZ se pro insolvenční řízení přiměřeně použije občanský soudní řád, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení dlužnice Marcely anonymizovano bylo zastaveno, nejsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření, a proto soudu nezbylo, než návrh na nařízení předběžného opatření zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 25. listopadu 2013

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Gregorová