KSPH 38 INS 27624/2012-B-28
KSPH 38 INS 27624/2012-B-28

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Zdenka V í t a , nar. 14.10.1984, bytem 261 01 Příbram IX, Protifašistických bojovníků 127, o zrušení rozhodnutí

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 27624/2012-B-25 ze dne 26. srpna 2015 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 27624/2012-B-25 ze dne 26. srpna 2015 byl změněn splátkový kalendáře dlužníka. Následně soud zjistil, že změna zaměstnavatele se netýká předmětného dlužníka, a proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není možno podat odvolání. .

V Praze dne 4. září 2015

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á , v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava