KSPH 38 INS 26012/2013-P5-4
KSPH 38 INS 26012/2013-P5-4 P6-4

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Petra J e d l y, nar. 22.7.1973, bytem 293 01 Mladá Boleslav, Palackého 316/17, o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 26012/2013-P5-2, P6-2 ze dne 27. ledna 2014 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-P5-2, P6-2 ze dne 27. ledna 2014 byla odmítnuta přihláška věřitele Cashdirect, a.s., IČO 28971086 pro opožděné podání.

Do tohoto rozhodnutí podal věřitel odvolání s tím, že přihláška byla podána včas. Soudem bylo zjištěno, že dlužník skutečně přihlášku podal včas, neboť se jedná o původní pohledávku České kanceláře pojistitelů, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 12. února 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava