KSPH 38 INS 25738/2012-P2-3
KSPH 38 INS 25738/2012-P2-3

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka a) Miloslava Š i m o n a, nar. 26.10.1954, b) Josefy Š i m o n o v é, nar. 24.3.1956, oba bytem 294 06 Sukorady, Martinovice 24, o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 25738/2012-P2-2 ze dne 19. února 2013 s e zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-P2-2 ze dne 19. února 2013, byla zjištěna pohledávka věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Jindřišská 24/941, IČO 618 60 069, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníků Miloslava Šimona a Josefy Šimonové s tím, že nebyla podána žaloba. Dne 4. března 2013 soud zjistil, že žaloba byla insolvenčním správcem řádně podána, avšak zapsána do Nc a teprve dne 18. února 2013 byla zapsána jako řádná žaloba.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě tohoto zákonného ustanovení proto soud rozhodl o zrušení původního rozhodnutí soudu vydané asistentem soudce, když bylo prokázáno, že žaloba byla podána, a proto nejsou důvody pro určení pravosti pohledávky v tomto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení prostřed- nictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 4. března 2013

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Pohanková