KSPH 38 INS 24866/2013-A-13
KSPH 38 INS 24866/2013-A-13

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Radka T e s l í k a ,nar. 8.4.1971, bytem 294 47 Ledce 106, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 24866/2013-A-10 ze dne 12. listopadu 2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS ze dne byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5 000,-Kč. Do tohoto rozhodnutí podal dlužník odvolání.

Podle § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. S ohledem na změnu zákona proto rozhodl soud, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava