KSPH 38 INS 24343/2011-P1-3
KSPH 38 INS 24343/2011-P1-3

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Lenky P i l n é , nar. 12.05.1968, bytem 252 41 Libeň, Libeř 35, o popřené pohledávce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS KSPH 38 INS 24343/2011-P1-2 ze dne 30 listopadu 2012 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS KSPH 38 INS 24343/2011-P1-2 ze dne 30 listopadu 2012 byla odmítnuta přihlášená pohledávka věřitele PROFINEX spol. s r.o., IČO 279 99 939 z důvodu nepodání incidenční žaloby.

Soudem bylo zjištěno, že věřitel žalobu řádně podal a tato je vedena pod sp. zn. 34 ICm 2729/2012, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 20. prosince 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Pohanková