KSPH 38 INS 23213/2011-B-104
KSPH 38 INS 23213/2011-B-104

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 430 01 Chomutov, Karla Buriana 4645,

o přiznání osvobození

takto:

Dlužník Miroslav B i l ý anonymizovano , bytem 430 01 Chomutov, Karla Buriana 4645, se od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, n e o s v o b o z u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník se svým návrhem ze dne 9. června 2017 domáhal osvobození od placení pohledávek v oddlužení v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny s tím, že za 5 let bylo věřitelům uhrazeno více jak 30 % z dlužné částky, a že tato částka je vyšší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 13. prosince 2011 zahájeno insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka. Usnesením č. j.-A-10 ze dne 3. února 2012 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Usnesením č. j.-B-16 ze dne 22. května 2012, bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužník řádně splnil povinnosti uložené mu výše uvedenými usneseními zdejšího soudu, a proto insolvenční soud usnesením č. j.-B-76 ze dne 6. června 2017 vzal na vědomí splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 4. prosince 2012 č. j.-B-28 byly dlužníkovi povoleny nižší splátky. Podle § 414 IZ vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka, jestliže dlužník řádně a včas splní všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, usnesení, jímž osvobodí dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození dle ustanovení § 414 odst. 1 a 2 IZ se vztahuje také na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Podle § 415 IZ je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, isir.justi ce.cz na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 3 platí obdobně.

V daném případě bylo prokázáno, že dlužník uspokojil všechny nezajištěné pohledávky ve výši 93,29 % mimo věřitele Heineken Česká republika a.s., který byl upokojen pouze ve výši 14,92 %, když tento věřitel se do insolvenčního řízení přihlásil až dne 9. února 2016. Soud po zrušení usnesení osvobození Vrchním soudem v Praze, nařídil jednání konané dne 5. prosince 2017, ze kterého zjistil, že dlužník po celou dobu oddlužení pobíral důchod, byl také zaměstnán, avšak soudu neoznámil změnu zaměstnání, čím hrubě porušil povinnosti stanovené insolvenčním zákonem. Zároveň dlužník neuvedl v seznamu svých věřitelů právě věřitele Heineken Česká republika a.s., i když v přílohách k insolvenčnímu návrhu připojil seznam věřitelů a uvedl, že je úplný a správný. Vzhledem k tomu, že dlužník měl povolené nižší splátky, o které si zažádal, bylo jeho povinností, aby zaplatil věřitelům alespoň 50 % jejich nezajištěných pohledávek, což se v tomto případě nestalo, kdy věřiteli Heineken Česká republika a.s., uhradil pouze 14,92 %. Po přepočtu výše plnění, pokud by věřitel Heinken Česká republika a.s. byl zahrnut do splátkového kalendáře od počátku povolení plnění oddlužení splátkovým kalendářem, bylo by uhrazeno celkem 45,94 % nezajištěným věřitelův nezajištěných věřitelů. Vzhledem k tomu, že dlužník již při podání insolvenčního návrhu v tomto uváděl nepravdivé informace, neuvedl všechny své známé věřitele, přičemž právě věřitel Heineken Česká republika a.s., měl nejvyšší přihlášenou pohledávku, během plnění oddlužení splátkovým kalendářem řádně neplnil své povinnosti, kdy soudu neoznámil, že nastoupil do nového zaměstnání, čímž hrubě porušil podmínky schváleného oddlužení, a toto mohlo být důvodem pro zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, a nezaplatil všem věřitelům alespoň 50 % jejich nezajištěných pohledávek, což je podmínkou pro přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny při stanovení nižších splátek, rozhodl soud jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 27. prosince 2017 JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Ilona Nevludová