KSPH 38 INS 22444/2011-A-12
KSPH 38 INS 22444/2011-A-12

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zuzanou Hemelíkovou v insolvenční věci dlužníka Vincenta S ý k o r y , nar. 25.05.1955, bytem 273 43 Buštěhrad, Pražská 487/14, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 22444/2011-A-9 ze dne 24. dubna 2012 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-9 ze dne 24. dubna 2012 bylo zastaveno insolvenční řízení, když dlužník řádně nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Do tohoto rozhodnutí podal dlužník odvolání s tím, že dodatečně svoji povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení splnil. Soudem bylo zjištěno, že dlužník skutečně dne 25. dubna 2012 zálohu zaplatil v určené výši, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 10. května 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Svobodová Petra