KSPH 38 INS 17275/2011-P6-4
KSPH 38 INS 17275/2011-P6-4

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci navrhujícího dlužníka Lucie S m o l í k o v é , anonymizovano , bytem 280 02 Kolín, Hrnčířská 1031, o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 17275/2011-P6-2 ze dne 14. března 2012 s e zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-A-12 ze dne 9. prosince 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem 280 02 Kolín, Hrnčířská 1031, a současně povoleno oddlužení tohoto dlužníka. Zároveň tímto usnesením stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), 30-ti denní lhůtu pro podání přihlášek věřitelů, kteří své pohledávky nepřihlásili do dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-P6-2 ze dne 14. března 2012 pohledávka věřitele č. 6 CCRB a.s., se sídlem 110 00 Praha, V Celnici 1031/4, IČO 247 23 576, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci daného dlužníka, která byla odmítnuta pro opožděnost. V zákonné lhůtě podal věřitel do tohoto rozhodnutí odvolání s tím, že přihláška byla podána včas, neboť rozhodnutí o úpadku dlužníka nebylo řádně v insolvenčním rejstříku zveřejněno.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě tohoto zákonného ustanovení proto soud rozhodl o zrušení původního rozhodnutí soudu vydané asistentem soudce, když skutečně bylo prokázáno, že přihláška věřitele č. 6 CCRB a.s., se sídlem 110 00 Praha, V Celnici 1031/4, IČO 247 23 576, byla podána včas, neboť v důsledku technických problémů došlo ke zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem 280 02 Kolín, Hrnčířská 1031 -2--P podstatně později. Přitom zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů o insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ustanovení § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (jedním z více systémů), veřejně přístupným na internetu. Jelikož věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, tak je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna na základě údajů, které je insolvenční soud povinen zapsat do insolvenčního rejstříku. To se ovšem stalo až po uplynutí lhůty soudem stanovené k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku. Proto bylo rozhodnuto tak, jak uvedeno shora s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí pak pro tuto pohledávku nařídí soud zvláštní přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení prostřed- nictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 10. dubna 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Svobodová Petra