KSPH 38 INS 1725/2010-B-22
KSPH 38 INS 1725/2010-B-22

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ivany S e m e r á d o v é , nar. 05.05.1966, bytem 594 56 Žďárec 54, t. č. 252 62 Horoměřice, Konečná 301, zastoupeného JUDr. Michaelou Strnadovou, advokátkou se sídlem 150 00 Praha 5, Stroupežnického 30, o schválení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 1725/2010-B-5 ze dne 24. května 2010 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 1725/2010-B-15 ze dne 14. prosince 2010, se ve výroku IV. m ě n í takto:

Plátci mzdy, DORA Gastro a.s., se sídlem 434 01 Most, Jaroslava Seiferta 2179, IČO 251 38 448, s e p ř i k a z u j e , aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, prováděl srážky ze mzdy, platu nebo jiného příjmu až do výše stanovené tímto rozhodnutím, a aby sražené částky nevyplácel dlužníkovi. Sražené částky zadrží a vyplatí je insolvenčnímu správci Ing. Romaně N o v á k o v é , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 807/64, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Soud zakazuje plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu, aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, dlužníkovi vyplatil postiženou část mzdy, platu nebo jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého je dlužník zaměstnán, nebo od něhož pobírá jiný příjem.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužníkovi pod body II. a III. výroku původního rozhodnutí.

Dlužník ztrácí dnem, kdy je plátci doručeno toto rozhodnutí, právo na vyplacení té části mzdy, platu nebo jiného příjmu (§ 299 o. s. ř.), která odpovídá stanovené výši srážek.

Přestal-li dlužník pracovat u dosavadního plátce mzdy nebo platu, nebo přestal-li pobírat jiný příjem, musí to oznámit do jednoho týdne zdejšímu soudu. Do jednoho týdne musí dlužník zdejšímu soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy, popřípadě, že začal pobírat jiný příjem.

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu j e p o v i n e n do jednoho týdne soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat, nebo že od něho přestal pobírat jiný příjem, zaslat zdejšímu soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a vyplatil insolvenčnímu správci Ing. Romaně N o v á k o v é , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 807/64.

Soud zakazuje plátci mzdy dlužníka DORA Gastro a.s., se sídlem 434 01 Most, Jaroslava Seiferta 2179, IČO 251 38 448, aby po tom, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, dlužníkovi vyplatil postiženou část mzdy, platu nebo jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého je dlužník zaměstnán, nebo od něhož pobírá jiný příjem.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-B-5 ze dne 24. května 2010 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 1725/2010-B-15 ze dne 14. prosince 2010, bylo schváleno oddlužení dlužníka Ivany Semerádové splátkovým kalendářem. Tímto usnesením byly mimo jiné určeny povinnosti insolvenčního správce, tak i plátce mzdy, z jehož příjmů je dlužník povinen hradit splátky stanovené splátkovým kalendářem. Vzhledem k tomu, že usnesením zdejšího soudu ze dne 30. prosince 2010 č. j.-B-17 došlo k odvolání insolvenčního správce Mgr. Josefa Neskusila, LL.M. a ustanovení nového insolvenčního správce, provedl soud změnu tohoto usnesení tak, aby odpovídala skutečnému stavu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 21. dubna 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Hejduková