KSPH 38 INS 15099/2010-P-2
KSPH 38 INS 15099/2010-P-2-4

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Vratislava S v o b o d y , anonymizovano , bytem 285 61 Žleby, Za Šumavou 415, o popřené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 15099/2010-P-2-2 ze dne 2. května 2011 se ve výroku II. mění takto:

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 2 PPF B1 B.V., reg. č. 341 92 873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterodam, v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , bytem 285 61 Žleby, Za Šumavou 415 co do výše 15 810,-Kč a nadále zůstává účastníkem řízení co do výše 102 738,60 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-A-10 ze dne 14. ledna 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , bytem 285 61 Žleby, Za Šumavou 415, a současně povoleno oddlužení dlužníka. Dne 24. února 2011 se konalo přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce popřel částečně pohledávku věřitele č. 2 PPF B1 B.V., reg. č. 341 92 873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterodam, a to ve výši 15 180,-Kč z důvodu, že exekuční příkaz dosud nenabyl právní moci.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j.-2 ze dne 2. května 2011 soud rozhodl, že pohledávka věřitele č. 2 PPF B1 B.V., reg. č. 341 92 873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterodam, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , bytem 285 61 Žleby, Za Šumavou 415, se ve výši 15 810,-Kč odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 2 PPF B1 B.V., reg. č. 341 92 873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 Amsterodam, v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , bytem 285 61 Žleby, Za Šumavou 415. Do výroku II. podal věřitel č. 2 včas a řádně odvolání. Vzhledem k tomu, že soud shledal rozhodnutí vydané asistentem soudce v bodě II. za nesprávné, rozhodl v souladu s ustanovením § 95 IZ o změně rozhodnutí tak, aby bylo v souladu se zjištěným skutkovým stavem věci. Proto byla věřiteli č. 2 ukončena účast v řízení pouze co do částky 15 810,-Kč a ve zbytku, tedy v částce 102 738,60 Kč zůstává účastníkem řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 17. května 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Hejduková