KSPH 38 INS 15013/2010-P-1
KSPH 38 INS 15013/2010-P-1-3

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zuzanou Růžičkovou v insolvenční věci dlužníka Kláry P o l á š k o v é , anonymizovano , bytem 120 00 Praha 2, Lípová 523/13, o popřené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. května 2011 č. j. KSPH 38 INS 15013/2010-P-1-2 se ve výroku II. opravuje takto:

Právní mocí tohoto rozhodnutí končí co do výše 13 098,14 Kč účast věřitele č. 1 BRE Bank S.A., se sídlem Senatorska 18, 009 50 Warszawa, Polsko, IČO 279 43 445, v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Kláry anonymizovano , anonymizovano , bytem 120 00 Praha 2, Lípová 523/13 .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze-2 dne 9. května 2011 rozhodl soud, že pohledávka věřitele BRE Bank S.A., se sídlem Senatorska 18, 009 50 Warszawa, Polsko, IČO 279 43 445, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Kláry anonymizovano , anonymizovano , bytem 120 00 Praha 2, Lípová 523/13, se ve výši 13 098,14 Kč a právní moci tohoto rozhodnutí končí co do výše 14 098,14 Kč účast tohoto věřitele. Při psaní usnesení však došlo k chybě v psaní, když ve výroku II. byla nesprávně uvedena částka, v níž byla věřiteli ukončena účast v daném insolvenčním řízení. Proto soud rozhodl o opravě tohoto usnesení ve smyslu § 164 občanského soudního řádu tak, jak uvedeno shora. Ve zbytku pak rozhodnutí zůstává beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í možno podat odvolání.

V Praze dne 17. května 2011

Mgr. Zuzana R ů ž i č k o v á, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Petra Hejduková